Boodschappen uit de toekomst t.b.v. de menselijke evolutie!
 

De Sasquatch Boodschap aan de Mensheid - Boek 1

31 oktober 2020
leestijd: 5-6 minuten

Hoofdstuk 9

“Het wonder van in­car­na­tie voor de ziel is een God­de­lijk pro­ces waar­door voe­len­de be­wus­te we­zens het fy­sie­ke rijk kun­nen bin­nen­gaan, om in­ter­ac­tie aan te gaan en te evo­lueren in de­ze 3D-dimen­sie. In het lic­haam blijft de ziel een in­ter­di­men­sio­na­le en­ti­teit die in staat is om te com­mu­ni­ce­ren d.m.v. te­le­pa­thie op het 5e dimen­sio­na­le ni­veau, ten­zij het in­di­vi­du­ele be­wust­zijn wordt los­ge­kop­peld van de Ziel of het die­pe­re Zelf door de be­per­kin­gen van de geest, en gevangen zit in het materiële rijk en zijn onderlinge verbondenheid met alle andere levende zielen verliest.

De ziel is onafhankelijk van het DNA, maar wordt er grotendeels door beïnvloed, omdat het fysieke omhulsel waarin een ziel incarneert de genetische herinneringen van een soort en afstamming aan haar overdraagt, net zoals de ziel in het lichaam de herinneringen draagt aan haar voorbije evolutie door eonen en tijdperken heen. Om deze reden is het proces van introductie van genetisch materiaal op andere planeten grotendeels door de eonen heen in dit Universum gebruikt, als een manier om zielen en lichamen met elkaar te verbinden die bruggen kunnen vormen tussen thuisplaneten en een betere verbinding tussen soorten. Maar de verschillen in de manier waarop verder te gaan, moeten heel duidelijk worden gemaakt.

De incarnatie van de ziel is bedoeld als een natuurlijk proces waardoor de ziel reïncarneert en evolueert naar hogere niveaus van bewustzijn, als de fysieke incarnaties die worden geschonken verstandig worden gebruikt. Het doel van incarnaties op lange termijn is de evolutie van de individuele ziel en uiteindelijk van de Grotere Ziel en het Universele Bewustzijn. Dus de manier waarop het incarnatieproces wordt uitgevoerd is van groot belang, omdat het de algemene evolutie van een soort en zijn invloed op zijn thuisplaneet bepaalt.

Omdat we allemaal verbonden zijn, beïnvloedt de evolutie van een soort alle anderen op elke thuisplaneet en in het universum in het algemeen. Daarom zijn de Sterrenoudsten net zo bezorgd als wij over deze Aarde. Jullie mensen, die een groot deel van hun zieleverbinding en spiritueel begrip hebben verloren, beïnvloeden op catastrofale manieren elke andere levensvorm op deze thuisplaneet en intelligente soorten in dit Universum. Jullie hebben ook in het algemeen de spirituele kennis verloren die nodig is rond het proces van de incarnatie van de ziel, en planten je meestal voort zonder bewuste deelname aan de incarnatie van de ziel.

De spirituele manier om bewust deel te nemen aan het natuurlijke proces van de incarnatie van de ziel werd door de Sterrenoudsten in de dagen van de Lemurische dageraad aan jullie eerste voorouders onderwezen en beoefend gedurende de eerste eeuwen van jullie bestaan. Het wordt bereikt door zeer spirituele tantrische praktijken, die verder gaan dan wat jullie werkelijke culturen hebben bewaard, waarbij lange meditaties betrokken zijn totdat hogere niveaus van percepties en energieën bereikt worden. In dit bewuste ritueel, worden de verwekkers onderwezen over en door de ziel die ze zullen helpen incarneren, en leren ze over hun verbinding en gemeenschappelijke missie, waarbij ze alleen de best mogelijke karmische kandidaat/kandidaten verwelkomen.

De voortplantingsdaad zonder dit bewustzijn, waar jullie door de lagere heren toe aangezet worden, kan ieder afwijkend resultaat geven en elke ziel toestaan te incarneren, sommigen die niet gerelateerd zijn of niet bijdragen aan jullie individuele en collectieve evolutie. Dit verklaart de reden waarom van alle soorten, alleen de jouwe tot overbevolking lijkt te komen en alle andere overneemt. Alleen spirituele dharmische conceptie kan je probleem oplossen, wat betekent dat wanneer je klaar bent om een ziel te ontvangen en te baren, je het voor de Grotere Ziel doet.”

SunBôw

bron: https://sasquatchmessage.com/book-1
vertaling: DeGroteDwaling.com

bron: http://degrotedwaling.com/sasquatch-boodschap-aan-de-mensheid-boek1-9.html