Boodschappen uit de toekomst t.b.v. de menselijke evolutie!
 

De Psychische We­ten­schap­pen

2 juni 2020, aangepast 7 december 2020
leestijd: 7-9 minuten

Junonia coenia We willen de on­we­tend­heid in en­ke­le van de psy­chi­sche we­ten­schap­pen be­lich­ten. Er is geen spra­ke van ech­te psy­chia­trie en psy­cho­lo­gie, daar­om zul­len we in dit ar­ti­kel deze twee we­ten­schap­pen be­spre­ken en uit­leg­gen waar­om ze on­vol­maakt zijn en ze niet echt in staat zijn de mens te hel­pen.

De Psychische We­ten­schap­pen erkennen niet het Be­staan van de Ziel

In de psychiatrie en de psychologie houdt men zich beslist niet bezig met de psyche van de mens, maar hooguit met diens denken en emoties. Men erkent niet het bestaan van de ziel – hoewel psyche staat voor “ziel”, het hogere aspect van de mens – , laat staan dat men zich ervan bewust is dat hijzelf een onsterfelijke ziel is die geboren is in een sterfelijk lichaam, en dat het denken en de emoties slechts lichamelijke aspecten zijn die niet van de ziel zijn. De ziel is zoveel meer dan de psychiaters en de psychologen zich kunnen voorstellen. Hun kennis over de psyche is minimaal, en ze denken dan ook nog veel over de menselijke psyche te weten. De ziel is in staat door ruimte en tijd te reizen en is in dit aardse leven gevangen in een lichaam, maar dit lichaam is zich niet bewust van iets hogers dat hem bewoont; laat staan dat de psychische wetenschappers er weet van hebben. Je door hen laten helpen is net zoiets als een computer laten repareren door een elektricien zonder verdere kennis van computers. Mede door een gebrek aan werkelijke kennis is een psychiater vaak genoodzaakt medicatie voor te schrijven in die gevallen dat hij niet weet wat er werkelijk met de patiënt aan de hand is. Met deze medicatie wordt het probleem niet verholpen, maar worden bepaalde hersenfuncties en/of fysiologische functies beïnvloed, waardoor psychische problemen verminderd of geblokkeerd worden, maar de feitelijke oorzaak blijft voortbestaan. Je kunt je afvragen of het wel zin heeft om het probleem te laten voortbestaan en alleen de symptomen te blokkeren, vergelijkbaar met het uitschakelen van een brandalarm bij brand, in de veronderstelling dat de brand dan geblust is.

Psychische Vermogens zijn niet de Stan­daard

Wanneer de mens bepaalde psychische vermogens heeft, zoals helderziendheid, helderhorendheid, et cetera, wordt dit niet gezien als iets normaals, omdat de meerderheid van de mensen die niet heeft. Helaas bepaalt de meerderheid van de mensheid wat normaal is, maar dit mag niet betekenen dat degenen die daarvan afwijken iets hebben wat niet bestaat en dus psychisch gestoord zijn. “Dokter, ik ben helderziend.” “Nee, dat bestaat niet, dat verbeeld je je maar. Hier heb je een medicijn om deze psychische stoornis tegen te gaan.”
Mensen met bijzondere vermogens, zoals Jezus en Boeddha, hebben de mens laten zien dat er hogere niveaus te bereiken zijn, en helderziendheid en helderwetendheid maken daar deel van uit. Zij hebben geprobeerd een hogere standaard voor “normaal” onder de mensen te brengen, maar helaas zijn er maar weinigen die hier iets mee gedaan hebben. Ook zijn er spirituele onderwijsinstellingen die de mens bewust proberen te maken van hogere zaken in het leven. Helaas is het niveau van de meeste mensen lager dan mogelijk was geweest, en is datgene wat tegenwoordig als normaal wordt beschouwd ondermaats.
Laten we “normaal” niet als de standaard zien, maar durven te erkennen dat de mens tot meer in staat is dan de “normale” mens. Dus als er mensen zijn die helderwaarnemend zijn en dingen waarnemen (horen, zien, ruiken, proeven of voelen) die “er niet zijn” of die andere psychische vermogens bezitten die niet algemeen bekend zijn, dan moet dit niet als afwijkend worden gezien, maar als een reële mogelijkheid dat die persoon hoger ontwikkeld is dan de “normale” mens.

Psychische Vermogens zijn verboden

Maar helaas zijn deze beoefenaren van de psychische wetenschappen beperkt opgeleid. Psychische vermogens mogen niet bekend zijn bij de mens, en de mens mag zich al helemaal niet ontwikkelen in die richting, want dan zouden ze gelijk kunnen worden aan de goden, en dat is iets wat de overheersers niet willen. Dus als je hoger ontwikkeld bent, dan ben je in de ogen van deze beoefenaren al snel niet normaal, of anders gezegd “psychisch labiel”.
Zoals in de Bijbel al wordt verteld in Genesis, was God bang dat de mens gelijk aan Hem kon worden als hij zou eten van de Boom van Kennis (van het Goede en het Kwade). Het werd hem toen al verboden om van de appel te eten, en heden ten dage wordt dit verbod nog steeds in stand gehouden. Het is verboden om bepaalde kennis te hebben, en diegenen die toch zo’n kennis hebben en hierover ook praten, worden aan de kant geschoven, want dan ben je niet normaal. Alsof je alleen maar moet meelopen met de massa; iedere afwijking daarvan wordt bestraft.
Serieuze spirituele of mystieke opleidingen zijn niet echt wijdverbreid, omdat de mens hier niet voor open staat vanwege de manipulaties die erop gericht zijn al het spirituele maar zoveel mogelijk links te laten liggen, daarmee de mens onwetend te houden en zich vooral niet te laten ontwikkelen. De mens wordt ook ervan afgeleid om zich spiritueel te ontwikkelen door hem voortdurend pleziertjes aan te bieden, waarbij hij zich niet hoeft in te spannen, maar het allemaal gewoon maar over zich heen kan laten komen.

De Opleidingen in de Psy­chi­sche We­ten­schap­pen zijn beperkt

De psychiaters en psychologen moeten eens gaan inzien dat hun opleiding per definitie beperkt is, en dat hun de kennis van hogere vermogens van de mens bewust onthouden is. Ze denken dat ze de menselijke psyche kennen, maar dat is niet zo. Het zijn onwetenden, die de onwetendheid onder de mensen in stand proberen te houden, onbewust in dienst van de overheersers. Zij denken op een vrij laag niveau, waardoor ze niet in staat zijn om hun beroep goed uit te oefenen. Zij beseffen niet eens dat er meer kan zijn in de wereld dan hun geleerd is. Ze vertrouwen volledig op dat wat ze tijdens hun opleiding geleerd hebben en dat wat in de boeken geschreven staat, niet wetende dat informatie uit onderwijs en boeken niet altijd waar is, en dat werkelijke kennis verborgen wordt gehouden.
Mensen die zwaar “psychisch gestoord” zijn en niet door de gewone psychiaters geholpen kunnen worden, kunnen in contact komen met “hoger opgeleiden”, die heel goed mogelijk voor de CIA werken. Zij hebben als taak uit te zoeken of zij iets hebben aan de kennis van deze patiënten, en voor je het weet word je gedwongen onvrijwillig voor hun te werken.

Men wil dat de Mens Psy­chisch normaal doet

Ons advies is om met deze beoefenaren van de psychische wetenschappen niet te praten over buitenaardse zaken, psychische waarnemingen of soortgelijke zaken, want ze begrijpen je niet, laat staan dat ze je kunnen helpen. In het beste geval word je “psychisch labiel” verklaard en opgenomen in een inrichting waar ze je natuurlijke vermogens onderdrukken middels medicatie en gesprekken die als doel hebben je te herprogrammeren, zodat je weer “normaal” meedoet in deze maatschappij.

pdf
bron: http://degrotedwaling.com/de-psychische-wetenschappen.html