Boodschappen uit de toekomst t.b.v. de menselijke evolutie!
 

Wat de Matrix is en wat het Doel ervan is

26 juni 2020
leestijd: 6-8 minuten

DEZE INFORMATIE KAN DOOR MENIGEEN ALS (ZEER) SCHOKKEND WORDEN ERVAREN !

Opmerking: de materie betreffende de matrix is zo complex dat wij niet kunnen garanderen dat het onderstaande foutloos is, maar we doen onze best om de lezers op weg te helpen in wat de matrix is en wat het doel ervan is. Voor uitgebreidere informatie raden we eenieder dan ook aan om “Crowd Power” te bekijken en te beluisteren.

Een Matrix kan een Holo­gra­fi­sche Wer­ke­lijk­heid bevatten

Aglais urticae De matrix staat ei­gen­lijk voor een tech­no­lo­gisch sys­teem waar­bin­nen een be­paal­de wer­ke­lijk­heid ge­pro­jec­teerd kan wor­den, die niet van “echt” te on­der­schei­den is; we schrij­ven “echt” om aan te ge­ven dat de we­reld waar­in we le­ven ook niet echt is, en het dus niet mo­ge­lijk is om een ver­ge­lij­king te ma­ken met iets wat echt is. Diegenen die bekend zijn met de sciencefiction tv-serie Star Trek, weten wellicht dat ze daarin een holodeck hebben, waarin werkelijkheden middels een programma holografisch geprojecteerd kunnen worden, en het doel ervan is om bezoekers ervaringen te laten opdoen, al dan niet voor vermaak. Als de bezoeker dat wil, dan kan hij het programma aanpassen of beëindigen en het holodeck verlaten. Hij heeft dus in feite de controle over de werkelijkheid die binnen de matrix, het holodeck, geprojecteerd wordt. Nou gebeurt het wel eens dat het programma niet gestopt kan worden en de bezoekers geen controle meer hebben en dus gevangen zitten in de matrix, en dan gedwongen zijn om het programma helemaal uit te spelen.

We leven in een geprojecteerd Uni­ver­sum binnen een Matrix

Het universum waarin we leven, is geen echt universum, maar een geprojecteerd universum binnen een matrix, welke gecreëerd is met gigantische supercomputers, waar de mens zich geen voorstelling van kan maken, omdat er niet gedacht moet worden in termen van aardse technologie. Als men zegt dat “God geometriseerde” dan is dat omdat deze programma’s werken met wiskundige algoritmen, en hierdoor is er een geometrie merkbaar in de gehele schepping. De Schepping is niets anders dan computerwerk. Dus Gods werk is niets anders dan het resultaat van een computerprogramma, of anders gezegd: God is de intelligentie van dit computerprogramma dat alles regelt binnen dit universum.

Dit Universum is gecreëerd met een Doel, en Wij Leven daarin

Deze matrix is gecreëerd door een geavanceerd ras, onze broeders en zusters uit de wereld waar we oorspronkelijk vandaan komen; deze wereld bestaat dus buiten de matrix. Deze wereld wordt door spiritualisten gezien als de plaats waar de zielen verblijven, echter dit is wel een materiële wereld, maar dan volmaakter. Je zou het in zekere zin de Hemelse Wereld kunnen noemen waar de mens naar terugverlangt. Hoewel we daar als mens volmaakter zijn dan hier, gaat ook daar de evolutie verder, een evolutie waar overigens nooit een einde aan komt. Het eerder genoemde geavanceerde ras is in haar evolutie teruggevallen naar een lager niveau en heeft binnen dit universum een Aarde gecreëerd, een kopie van hun eigen planeet, en voorzien van klonen van henzelf. Het doel ervan is om te leren van hoe deze klonen met situaties omgaan, zodat ze de daaruit opgedane kennis weer in hunzelf kunnen implementeren. Wij, als hun broeders en zusters, vonden dit geen representatieve werkelijkheid en waren van mening dat die klonen bezield moesten worden. Daarop werd besloten dat wij deze klonen zouden gaan “bezielen”. Het was echter niet bekend dat, eenmaal in de matrix, er geen ontsnappen meer aan is. Eenmaal in de matrix wordt deze realiteit de nieuwe realiteit, en vergeet men de vorige, werkelijke realiteit.
Er schuilt een gevaar in het gebruik van de virtual reality; men kan zo opgaan in zijn ervaringen, dat men zich niet meer bewust is van de omgeving waarin hij zich lichamelijk bevindt. Stel je eens voor dat niemand het programma afsluit, dan blijft men hangen in de virtuele realiteit, en dat is dus wat er gebeurd is: de mens weet niet meer dat ze in een virtuele realiteit leeft, en denkt dat deze wereld, dit leven, de echte wereld met het echte leven is.

Dit Virtuele Universum is gehackt door cyborgs

We zitten dus allemaal gevangen in dit virtuele universum, welke ook nog eens is gehackt door een cyborg-ras, welke zich ook buiten de matrix bevindt; zij hebben andere plannen met de mens. Zij hebben nu dus de controle over dit virtuele universum. Zij hebben kwaadaardige bedoelingen, welke in deze wereld o.a. ten uitvoer worden gebracht door buitenaardse rassen binnen de matrix, zoals de Anunnaki, die overigens onderbewust bestuurd worden door deze cyborgs. De oorspronkelijke scheppers van dit universum zijn buiten spel gezet, en kunnen hun eigen schepping alleen nog maar gadeslaan. Wij, als de bewoners van deze matrix, zijn nu gedwongen om het programma helemaal uit te spelen.

De Mens wordt gemanipuleerd om hem te beperken

Om te voorkomen dat de mens zich zijn goddelijke afkomst gaat herinneren, en hierdoor tot volle ontplooiing kan komen, wordt er door buitenaardsen hier op aarde a.h.w. een tweede matrix gecreëerd, met als doel om hem uit zijn ware oorspronkelijke vermogens te houden, waardoor hij als slaaf gebruikt kan worden.
Deze tweede matrix, als matrix binnen de matrix, heeft tot doel om de mens via zijn brein zodanig te manipuleren/programmeren dat hij gaat leven volgens vooropgezette programma’s en dat hij de wereld anders gaat zien dan deze werkelijk is. Deze mindcontrol is opzettelijk gemaakt om de mens te beperken in zijn mogelijkheden.
De mensheid leeft in een spannende tijd. Zonder bewust te worden van wat er aan de hand is, zal zij waarschijnlijk altijd slaaf blijven.

pdf
bron: http://degrotedwaling.com/wat-de-matrix-is-en-wat-het-doel-ervan-is.html