Boodschappen uit de toekomst t.b.v. de menselijke evolutie!
 

Diverse gerela­teer­de On­der­wer­pen

Er zijn diverse andere onderwerpen die gerelateerd zijn aan het buitenaardse en de matrix die we ook onder de aandacht willen brengen, welke we hieronder en in de kolom “Artikelen” hebben samengevoegd. Om een bepaald artikel te lezen klik je op de titel ervan.

Ayahuasca als Na­tuur­lijk Ge­ne­zend Me­di­cijn

18 februari 2020, aangepast 16 oktober 2020
totale video afspeeltijd: 00:02:47
leestijd: 10-13 minuten

Papilio glaucus Wat is eigen­lijk de ach­terlig­gen­de re­den dat be­wust­zijns­ver­rui­men­de mid­de­len, zoals het na­tuur­lijke ge­ne­zen­de plant­me­di­cijn Aya­huas­ca, bij de wet ver­bo­den zijn? Is het er wer­ke­lijk om te doen de mens te be­scher­men te­gen de mo­ge­lij­ke ge­va­ren daar­van? Is de mens niet zelf­stan­dig ge­noeg om zelf een be­sluit hier­over te ne­men? Heb­ben de men­sen ge­vraagd om een op­pas?! Het is be­grij­pe­lijk dat er goe­de voor­lich­ting moet zijn, maar laat de be­slis­sing over het ge­bruik van deze mid­de­len dan aan de men­sen zelf over...

De Onwetendheid in de Weten­schap­pen

9 april 2021
leestijd: 12-16 minuten

Phoebis argante In dit arti­kel wil­len we de on­we­tend­heid die er heerst in de he­den­daag­se mo­der­ne we­ten­schap­pen na­der be­lich­ten. Veel in­stan­ties, maar ook de ge­wo­ne mens, heb­ben een ab­so­luut ver­trou­wen in de mo­der­ne we­ten­schap­pen, maar wij vin­den dit een mis­plaatst ver­trou­wen. De we­ten­schap­pen staan onder con­tro­le en wor­den, daar waar de macht­heb­bers het no­dig vin­den, be­perkt...

De Overbodigheid van de Over­heid; de Mens als Slaaf

16 juli 2021, bijgewerkt 27 augustus 2021
totale video afspeeltijd: 00:09:28
leestijd: 14-19 minuten

Parnassius apollo De overheid neemt be­slis­sin­gen waar de men­sen te­gen­woor­dig niet meer te­vre­den mee zijn; zij staat niet lan­ger in dienst van het volk en ook niet meer in dienst van de mens­heid. Ze helpt de evo­lu­tie van de mens­heid niet naar een ho­ger plan, en maakt zich schul­dig aan het in stand hou­den van een cor­rupt sys­teem en de daar­aan ver­bon­den sla­ver­nij die bei­den al dui­zen­den ja­ren be­staan. De over­heid is een over­bo­dig­heid ge­wor­den. De men­sen ko­men in op­stand, en de over­heid denkt dat ze dat de kop moet in­druk­ken...

De Psychische We­ten­schap­pen

2 juni 2020, aangepast 7 december 2020
leestijd: 7-9 minuten

Junonia coenia We willen de on­we­tend­heid in en­ke­le van de psy­chi­sche we­ten­schap­pen be­lich­ten. Er is geen spra­ke van ech­te psy­chia­trie en psy­cho­lo­gie, daar­om zul­len we in dit ar­ti­kel deze twee we­ten­schap­pen be­spre­ken en uit­leg­gen waar­om ze on­vol­maakt zijn en ze niet echt in staat zijn de mens te hel­pen...

De Val van de Cabal

13 april 2022, bijgewerkt 22 april 2022
totale video afspeeltijd: 16h10m
leestijd: 19-25 minuten

Danaus plexippus Janet Ossebaard en Cyntha Koeter heb­ben diep­gaand onder­zoek ge­daan naar de Cabal (Kabal), hoe die is ont­staan, waar­uit die be­staat en wat diens func­tie tegen­woor­dig is. In het kort kunnen wij ver­mel­den dat de Kabal een eli­taire groep is, een scha­duw­rege­ring, die de abso­lute macht in deze we­reld na­streeft, die de touw­tjes in han­den heeft en vrij­wel alles be­stuurt wat er maar moge­lijk is. Zij echter worden aange­stuurd door buiten­aardse mach­ten die uitein­delijk hier op aarde een maat­schap­pij willen ves­ti­gen die be­stuurd wordt door kunst­matige intelli­gentie, compu­ters, waarbij er geen plaats meer is voor indivi­duele vrij­heden, geen eigen gedachten en gevoelens meer, maar een maatschappij die volledig in dienst moet staan van de samenleving, die zij dicteren.

Verdeel en Heers over de Aarde

4 juli 2020, aangepast 7 december 2020
leestijd: 6-8 minuten

Vanessa cardui Als de men­sen zich zou­den ver­eni­gen, zou­den de macht­heb­bers/over­heer­sers niet lang meer stand kun­nen hou­den. Om dit te voor­ko­men heb­ben ze al­ler­lei sys­te­men be­dacht om de mens maar zo­veel mo­ge­lijk ver­deeld te hou­den, zo­dat ze kun­nen blij­ven heer­sen over de men­sen op de ge­he­le Aarde...

bron: http://degrotedwaling.com/diverse-gerelateerde-onderwerpen.html