Boodschappen uit de toekomst t.b.v. de menselijke evolutie!
 

Karma en de Hel als Con­tro­le­sys­te­men

23 augustus 2020, aangepast 1 december 2020
leestijd: 6-8 minuten

Agrias claudina De begrippen kar­ma en hel wor­den ge­bruikt om de mens on­der con­tro­le te hou­den. Deze con­tro­le­sys­te­men vul­len el­kaar aan en be­rei­ken een groot ge­deel­te van de mens­heid. Het is een ma­nier om de spi­ri­tualis­ten en de ge­lo­vi­gen te stu­ren; bei­de groe­pen wer­ken aan hun ver­los­sing om­dat ze meer van­uit hun hart le­ven. De ma­teria­lis­ten, die den­ken dat het le­ven op­houdt bij de dood, val­len hier­mee bui­ten deze con­tro­le. Ech­ter, hun on­we­tend­heid over de con­tinuïteit van het le­ven en het feit dat ze niet aan hun ver­los­sing wer­ken, maakt hen in hun volgende leven gemakkelijk weer tot slaaf; zij hebben geen controle nodig, want hun onwetendheid maakt hen niet tot een gevaar voor het systeem.

De Hel, voor degenen die slecht geleefd hebben

De hel, als één van de controlesystemen, staat binnen de meeste religies bekend als de plek waar de overledenen na de dood naartoe gaan als ze een slecht leven hebben geleid, als ze niet in overeenstemming met Gods wetten hebben geleefd. Dit is een manier om de mens te dwingen zich aan deze wetten te houden en daarmee controle over hem uit te oefenen. Het is nou niet zo dat Gods wetten slecht zijn, want het goede daarin spreekt tot ’s mensen gevoel en daardoor is de mens genegen om deze wetten op te volgen.

Een beproefd Con­tro­le­sys­teem dat Macht geeft

Hoe meer de mens luistert naar Gods wetten, hoe meer hij als een mak lammetje geleid kan worden binnen de maatschappij waarin hij leeft. Want opstandige mensen, die het systeem omver (kunnen) gooien, kan “God” niet gebruiken. “De mens moet onder controle gehouden worden.” Het systeem dat hier op aarde is opgezet werkt volgens een bepaald programma wat in enkele miljoenen jaren tijd geschreven, getest en aangepast is, en dat wil men niet zomaar opgegeven, dat moet koste wat het kost beschermd worden. Dit beproefde systeem geeft macht, en kijk maar eens om je heen, er is heel veel onder controle van de overheden en religieuze systemen; de mens als individu heeft nog maar weinig te zeggen.
In vroegere tijden hadden de religies meer invloed op de mensen. Tegenwoordig ligt die macht meer bij de overheden. Hoe dan ook, de buitenaardse overheersers werken door beiden, dus in feite hebben zij hun macht over de mens niet verloren.

Karma, een Begrip in de Spi­ri­tua­li­teit

Het geloof in een hel is niet voor iedereen weggelegd. De Oosterse religies en levensopvattingen zijn het Westen binnengedrongen, en mensen hebben de spiritualiteit ontdekt. Daarin heerst het begrip Karma, de andere van de controlesystemen. Hemel en Hel zijn religieuze opvattingen, die binnen de spirituele wereld anders gezien worden. Daar is men van mening dat als je een goed leven leidt, dat je dan “beloond” wordt met goede gevolgen, zoals een gelukkig leven, een gezond leven e.d., in dit en volgende levens. Diegenen echter, die een slecht leven leiden, zullen in dit leven en/of volgende levens ellende kennen, totdat ze geleerd hebben van hun fouten en dan pas zullen hun problemen geleidelijk verdwijnen. Wanneer iemand een ongelukkig leven leidt dan wordt er gezegd dat dat zijn karma is, waarmee men dan bedoelt negatief karma die het gevolg is van slechte daden. Daartegenover staat positief karma voor degenen die goed geleefd hebben. De karmische uitwerking kan meerdere levens op zich laten wachten. Zo kan iemand nu een fout maken waarvoor hij pas over millennia “gestraft” wordt; het is geen echte straf, maar eerder een aansporing om het goede te doen. Want karma werkt pas uit als je het totaal niet verwacht, als je er het meest van kunt leren en als het het meest pijn doet.
Mocht iemand dus een probleem hebben in zijn leven, of dat nou met de gezondheid heeft te maken, de financiƫle situatie, of wat dan ook, dan wordt er gezegd dat dat de gevolgen zijn van zijn karma, of gewoonweg dat dat zijn karma is. De oorzaak is niet meer te achterhalen, en dat maakt ook niet uit want hij zit er nu mee en het is zijn taak om er nu mee om te gaan en er lessen uit te leren, zodat hij kan evolueren naar een beter mens-zijn.

De Mens wordt onder Con­tro­le gehouden met Karma

In feite is dit een andere manier om de mens onder controle te houden. “Hel” is vervangen door “karma”, maar de mens wordt daarmee nog steeds verteld om zich aan bepaalde regels te houden, en dus wordt er controle over hem uitgeoefend. Ook wordt hem wijsgemaakt dat hijzelf de oorzaak van zijn problemen is en dat hoeft echter niet pertinent waar te zijn. Problemen kunnen ook worden opgelegd van bovenaf, door de overheersende buitenaardse machten, om de mens bezigheden te geven om hem weg te houden van bewustwording van wat er allemaal boven zijn hoofd gespeeld wordt. Zo kan hij voor langere tijd, of zelfs gedurende het gehele leven, bezig zijn met het oplossen van problemen die misschien niet eens op te lossen zijn, waardoor hij niet of minder de aandacht kan schenken aan belangrijkere zaken, nl. de overheersing en hoe daaraan te ontsnappen. Bovendien wordt de oorzaak van het probleem bij hemzelf gelegd, en hij wil dat ook wel aannemen, want het is volgens de wet van karma. Maar in dit geval is karma niets anders dan opgelegde problemen door kwaadaardige buitenaardse machten.

De Mens is geblokkeerd in zijn ware Zijn

De oorspronkelijke mens is goddelijk van aard, en heeft hier op aarde in feite niets te leren om volmaakter te worden. Het feit dat hij hier “fouten” maakt, komt doordat hij geblokkeerd is in zijn ware Zijn. Hij kan zich niet uiten zoals hij werkelijk is. Het maken van fouten is inherent aan het systeem waarin hij gevangen zit, en dat kan hem niet kwalijk worden genomen, want dat is hem opgelegd. Dus een eventueel verblijf in een hel of negatief karma is de mens niet zelf schuld, het is een manier om hem wijs te maken dat hij onvolmaakt is en nog veel te leren heeft, hem daarmee weghoudend van de realisatie dat hij goddelijk is en tot meer in staat dan op deze aarde mogelijk is.

pdf
bron: http://degrotedwaling.com/karma-en-de-hel-als-controlesystemen.html