Boodschappen uit de toekomst t.b.v. de menselijke evolutie!
 

Buitenaardse Reali­teit

Buitenaards leven, UFO’s en ruimteschepen, ze komen in sciencefiction-films regelmatig voor, maar berust het allemaal op fantasie? Waar komt het denkbeeld van buitenaards leven dan vandaan? Zou het niet zo kunnen zijn dat deze sciencefiction-films juist gemaakt zijn om de mens kennis te laten maken met de buitenaardse realiteit? Wij kunnen zeggen dat het geen fictie is, en dat buitenaards leven wel degelijk bestaat en dat men zijn best doet om dat voor de mens verborgen te houden. We hebben diverse onderwerpen hieronder en in de kolom “Artikelen” bij elkaar gebracht om de illusie van fantasie weg te nemen en de buitenaardse realiteit tot werkelijkheid te maken. Om een bepaald artikel te lezen klik je op de titel ervan.

De Waarheid over Bui­ten­aards Leven

14 april 2020, aangepast 6 december 2020
leestijd: 12-16 minuten

Kallima inachus De mens­­heid wordt on­we­tend ge­hou­den over het feit dat bui­ten­aards le­ven over­al rond­om aan­we­zig is. De waar­heid is dat het zich over­al in de ruim­te be­vindt, niet al­leen ron­dom de aarde, maar over­al in het uni­ver­sum en zelfs op de aarde en ook on­der de grond. Het uni­ver­sum is al heel oud en het zou wer­ke­lijk niet rea­lis­tisch zijn om te den­ken dat er zich in die tijd ner­gens an­ders le­ven heeft ont­wik­keld dan op de aarde...

Waar zijn de Bui­ten­aard­se Wezens?

13 april 2020, aangepast 6 december 2020
totale video afspeeltijd: 00:08:59
leestijd: 8-11 minuten

Siproeta stelenes Als er bui­ten­aard­se we­zens be­staan, waar zijn ze dan? Waar­om zien we ze niet? Wat ko­men ze dan hier doen? Zijn ze goed­aar­dig of kwaad­aar­dig? Waar ko­men ze dan van­daan? Vol­gens NASA is er nog geen leven ge­von­den op an­de­re pla­ne­ten, dus van hoe­ver en op wel­ke ma­nier zijn ze dan naar hier ge­ko­men?
Dit zijn allemaal legitieme vragen, maar misschien mag de mens om diverse redenen niet van hun bestaan weten...

NASA over Bui­ten­aards Leven

10 mei 2020, aangepast 21 februari 2021
leestijd: 6-7 minuten

Morpho menelaus NASA houdt zich be­zig met on­der­zoek van de ruim­te zoals pla­ne­ten, zon­ne­stel­sels, melk­weg­stel­sels en ster­ren­ne­vels, en hier­bij ont­komt ze niet aan ruim­te­vaart en ruim­te­te­le­sco­pen, zoals de Hubble te­le­scoop. De ver­gaar­de in­for­ma­tie is toe­gan­ke­lijk voor het pu­bliek, maar over bui­ten­aards le­ven en UFO’s krij­gen we van NASA nog steeds geen be­ves­ti­gen­de in­for­ma­tie. Zo zijn ze er daar van overtuigd dat er buiten het leven op aarde geen leven is op andere planeten dicht in de buurt...

The Book of Man

1 september 2019, bijgewerkt 20 augustus 2021
totale video afspeeltijd: 14h32m
leestijd: 2-3 minuten

Pararge aegeria Brian Onley komt na ja­ren van on­der­zoek met een al­ter­na­tie­ve kijk op de oor­sprong van de mens en diens evo­lu­tie, wel­ke te­gen de ge­ac­cep­teer­de me­nin­gen van de ge­ves­tig­de we­ten­schap­pen in­gaat. Met “The Book of Man” werpt hij een nieuw licht op in­for­ma­tie die of­te­wel ver­ge­ten is of, wat er­ger is, doel­be­wust ver­bor­gen is ge­hou­den. De verzamelde kennis is enorm en zijn historie begint miljoenen jaren geleden en ver weg van deze planeet...

The Knowledge of The For­ever Time

29 september 2019, bijgewerkt 6 december 2021
totale video afspeeltijd: 10h36m
leestijd: 10-13 minuten

Danaus chrysippus Damon T. Berry, schrij­ver en film­ma­ker, heeft een bij­zon­de­re ken­nis m.b.t. bui­ten­aards le­ven en de ver­bor­gen ge­hei­men uit het ver­le­den, wel­ke hij met de men­sen wil de­len mid­dels een aan­tal door hem ge­maak­te docu­men­tai­res on­der de ti­tel “The Know­ledge of The For­ever Time”. Zoals wij elders al vermeld hebben, mogen de mensen niet alles weten, en Damon wordt dan al enige tijd lastig gevallen door een geheime overheidsinstantie...

De Sasquatch Bood­schap aan de Mens­heid

22 oktober 2020, bijgewerkt 13 maart 2022
leestijd: 4-5 minuten

Morpho helena De Sasquatch heb­ben een zeer be­lang­rij­ke bood­schap aan de mens­heid me­de te de­len, wel­ke door Sasquatch Ouder­ling Kamooh wordt door­ge­ge­ven aan SunBôw, die deze in­for­ma­tie op schrift is gaan zet­ten. Er staan di­ver­se boe­ken ge­pland, en wij heb­ben het voor­ne­men om boek1 en boek2 te ver­ta­len naar het Neder­lands. De in­ten­tie is om van tijd tot tijd en­ke­le ver­taal­de hoofd­stuk­ken op de web­si­te te plaat­sen...

Boodschappen van de Pleiaden

8 november 2020, bijgewerkt 13 mei 2021
totale media afspeeltijd: 27h28m
leestijd: 8-11 minuten

Euptoieta claudia Barbara Marciniak is een in­ter­na­tio­naal ge­pre­zen chan­ne­ler die in tran­ce­toe­stand ver­te­gen­woor­di­gers van de Plei­aden hun bood­schap­pen aan de mens­heid laat door­ge­ven. Hoe­wel veel chan­ne­lers niet we­ten waar ze mee be­zig zijn, en bood­schap­pen van la­gere we­zens kun­nen door­ge­ven, vin­den wij dat de Pleiadiërs die via Barbara Marciniak spre­ken be­trouw­baar zijn.
Zij spre­ken via Barbara over bui­ten­aards leven, de Anun­naki, de cor­rup­tie in de we­reld, het ver­le­den van de mens­heid, ge­ne­ti­sche ex­peri­men­ten, cy­borgs en kunst­ma­ti­ge in­tel­li­gen­tie, de­popu­la­tie, ge­loofs­sys­te­men, Atlantis en nog veel meer...

bron: http://degrotedwaling.com/buitenaardse-realiteit.html