Boodschappen uit de toekomst t.b.v. de menselijke evolutie!
 

Mindcontrol om de Mens te sturen

3 juli 2020, aangepast 29 november 2020
leestijd: 11-14 minuten

DEZE INFORMATIE KAN DOOR MENIGEEN ALS (ZEER) SCHOKKEND WORDEN ERVAREN !

Nymphalis aglais io Er zijn ver­schei­de­ne me­tho­den waar­op men de mens kan beïn­vloe­den. Vol­gens som­mi­gen wordt ond­er mind­con­trol ver­staan een tech­no­lo­gie om de mens (van af­stand) te stu­ren. Wij ech­ter zijn van me­ning dat ie­dere ma­nier waar­op de mens beïn­vloed kan wor­den een vorm van mind­con­trol is. We zul­len en­kele vor­men hier­van na­der be­kij­ken die al­ge­meen ge­bruikt wor­den om de mens te stu­ren.

- Reclame in de Media om de Mens te verleiden tot het doen van een Aankoop

Reclame in de media is erop gericht om de mens te verleiden tot het kopen van een bepaald product door gebruik te maken van psychologische technieken. In feite is dit een wapen dat tegen de medemens wordt ingezet met als doel om winst te maken. Dit is al geen respectvolle manier om met de medemens om te gaan. Deze vorm van mindcontrol wordt gebruikt om de mens te sturen om als melkkoe te dienen in het in stand houden van een economie die de mens steeds minder dient. Duidelijk moge zijn dat het juist andersom is: de mens dient de economie!

- Programma’s in de Media om de Mens te Pro­gram­me­ren

Via de media, vooral de televisie, wordt de mens gebombardeerd met “gezellige” programma’s, waarbij de toeschouwers hun kostbare tijd kunnen verspillen aan nietsdoen. Op deze manier wordt de mens geprogrammeerd dat als hij even vrij is van zijn werk en dagelijkse verplichtingen, dat hij dat maar het beste kan vullen met nietsdoen en plezierige zaken, alsof dat de enige bezigheid is die hem nog rest. Beste mensen, laat de televisie uitstaan en verdiep jullie in het leven zelf! Onderzoek wat de mens is, wat deze wereld is en waarom hij daarin geboren is, waar hij vandaan komt en waar hij na de dood naar toe gaat. Onderzoek de menselijke geest, ga de spirituele weg volgen, etc. Zoek de waarheid over het leven en vertrouw daarbij niet teveel op de algemeen geaccepteerde waarheden die afkomstig zijn van wetenschappers en onderwijsinstellingen. Ga op zoek naar de verborgen waarheden. Durf eens te luisteren naar de zgn. complottheorieën en loop daarvoor niet weg. Het leven heeft veel meer te bieden dan het alleen maar nastreven van pleziertjes en nietsdoen.
Ook films beïnvloeden de mens in zijn denken, want je gaat denken dat het leven is zoals in de films wordt voorgesteld. Zo wordt bijvoorbeeld afgeschilderd dat o.a. militairen, de politie, de CIA en de FBI goed werk verrichten in de strijd tegen de misdaad, maar dat ze ook strijden tegen alle mensen, in opdracht van de allerhoogste machthebbers in de wereld, dat komt niet in beeld. Sommigen strijden bewust, en anderen onbewust, tegen de mens en werken daardoor mee aan het creëren van een Nieuwe Wereld Orde, waarbij het gaat om totale controle over alle mensen; dat sommigen van deze groepen zelf ook slachtoffer worden van hun eigen daden, hebben ze (nu nog) niet in de gaten.

- Nieuwsberichten in de media zijn bewust negatief en verkeerd

De nieuwsberichten in de media overstelpen de mens bewust met negatieve informatie. Het doel hiervan is om de mens in een negatieve stemming te brengen en te houden door hem te confronteren met beelden en berichten van oorlogen, moord, terreuraanslagen, ziekten, natuurgeweld, werkeloosheid, economische recessie, et cetera. Mensen worden er onrustig van, worden bang dat hun ook iets kan overkomen en kunnen er zelfs ziek van worden. Deze mensen zijn gemakkelijker manipuleerbaar. Om de mens een gevoel van veiligheid te geven komen er cameracontrole en meer politie op de straat, maar in feite wil de overheid hiermee langzaamaan totale controle over de mens krijgen; de privacy wordt opgegeven en de mens kan overal gevolgd worden. Nieuwsberichten zijn ook de manier om de mens verkeerde informatie te geven, bijvoorbeeld om hem de waarheid te onthouden, om hem te sturen in zijn politieke voorkeur of om bepaalde personen, landen of organisaties in een kwaad daglicht te stellen. Nieuwslezers hoeven niet bepaald trots te zijn op hun beroep, beter nog is het als ze hun nepnieuws massaal de rug toekeren en daarmee een duidelijk signaal afgeven.

- Informatie uit On­der­wijs en Boe­ken is niet altijd waar

Op onderwijsinstellingen en in boeken wordt informatie gedeeld waarvan men aanneemt dat die waar is. Het is echter een feit dat de overheersers niet willen dat de mens teveel weet, om hem daarmee klein, onwetend en zwak te houden, opdat zij zelf de macht kunnen blijven behouden. Dus aan alle informatie die publiekelijk toegankelijk is mag terecht getwijfeld worden. Sommige informatie is slechts beperkt, er wordt niet teveel prijsgegeven, andere informatie is gewoon pertinent niet waar. De mens gelooft helaas wat er onderwezen wordt en in de boeken staat, omdat zij er vanuit gaat dat het de waarheid is, veelal omdat het “wetenschappelijk bewezen” is. De verschafte informatie is goed voor de gemiddelde mens om een plaats in de wereld te hebben, om een slaafse volgeling te zijn, maar meer dan dat wordt niet toegestaan. Voor degenen die een hoge opleiding hebben gevolgd, zij hebben zich meer laten wijsmaken dan wijzer laten maken; ze hebben eigenlijk niets geleerd, maar hebben zich van alles laten aanpraten. Zij staan verder van de waarheid af dan ze weten; helaas zijn zij zodanig geprogrammeerd dat ze hun moeilijk verworven kennis hard zullen verdedigen.
Zie ook welke beperkingen er in de psychische wetenschappen opgelegd zijn en wat de onwetendheid in de wetenschappen is.

- Technologie beïnvloedt de Mens in zijn Gezond­heid en Denken

De technologie wordt steeds geavanceerder. Mobiele telefoons, flatscreens, computers e.d., leveren allemaal een bepaalde vorm van straling waardoor de mens negatief beïnvloed wordt in zijn gezondheid en/of zijn denken. De chips die zich in de apparatuur bevinden doen naast datgene waarvoor ze gemaakt zijn ook nog verborgen dingen. Eigenlijk is ieder van deze apparaten een Trojaans paard, waarin zich nanotechnologie bevindt waarmee de mens rechtstreeks beïnvloed kan worden in zijn denken en gemoed; het haalt zijn energie uit de omgeving en heeft dus geen batterij nodig om zijn werk te kunnen doen, en werkt dus altijd.
Helaas volgt de mens graag de mode en wil hij het nieuwste van het nieuwste hebben. Velen willen bijvoorbeeld de laatste mobiele telefoon hebben die er op de markt is gekomen, alsof de vorige niet meer voldoet. En daarmee wordt een perfect middel om mindcontrol toe te passen gretig door de mens zelf in huis gehaald. Met de genoemde technologische middelen kan men het brein van de mens binnendringen en hem beïnvloeden middels bepaalde frequenties. We hebben het hier niet over de meer bekende aardse technologieën, maar over weinig bekende zeer geavanceerde technologie van buitenaardse herkomst, waarmee hier op aarde in het geheim gewerkt wordt. Vele “wetenschappers” beweren nog steeds dat de straling die de ether ingestraald wordt, niet schadelijk is omdat het lichaam of lichaamsdelen daardoor niet merkbaar worden opgewarmd, maar gaan daarmee voorbij aan het gevaar van beïnvloeding en programmering van ’s mensen denken. Bovendien heeft deze straling door de gebruikte frequenties een negatieve invloed op de fysiologische en neurologische processen van mensen en dieren, en worden ook de levensprocessen van planten nadelig beïnvloed (zie het experiment met wifi op tuinkers). Daarnaast kan men met deze technologie zelfs het menselijke denken uitlezen; daar gaat onze privacy.

Wetten zijn er om de Mens te leiden en te beperken

Mindcontrol wordt op verschillende manieren toegepast. In het verleden begon het al met de diverse religies, die de mens wijsmaakten dat er een God boven hem staat waaraan hij moet gehoorzamen. Op deze manier wordt de mens in bepaalde banen geleid. Ook de overheden leiden de mens in banen door hem middels wetten op te leggen wat wel en wat niet mag. Hem daarmee in zijn mogelijkheden beperkend; en diegenen die zich daar niet aan houden, worden bestraft. Heeft de mens eigenlijk wel om leiding gevraagd? Is hij werkelijk niet in staat om voor zichzelf te zorgen? Door deze controle over de mens wordt hij enorm beperkt in zijn ware en oorspronkelijke vermogens.

Nanotechnologie wordt in het Men­se­lij­ke Lic­haam gebracht

Ook chemtrails en vaccinaties zijn goede methoden om nanotechnologie onder de bevolking te verspreiden voor het toepassen van mindcontrol; deze wordt daarvoor in het lichaam gebracht. De pandemie t.g.v. het nieuwe coronavirus COVID-19 (COrona VIrus Disease - 2019) met gemanipuleerde cijfers over het aantal doden, moet de mens – inmiddels moe van al die coronamaatregelen en de economische gevolgen – doen besluiten om zich straks vrijwillig te laten vaccineren, waarmee hij zelf, onbewust, kiest voor mindcontrol. Gevaccineerden krijgen een ID waarmee ze toegang kunnen krijgen tot alle activiteiten in het openbare leven; zij die dat ID niet hebben worden geweigerd van deze activiteiten. COVID-19 krijgt dan een geheel andere betekenis: Certificate Of Vaccination ID - AI (1=A : Artificial, 9=I : Intelligence).

Andere beperkende methoden die op de Mens worden toegepast

Door mindcontrol krijgt de mens een beperkte werkelijkheid van de wereld voorgesteld; zijn helderziende en helderwetende vermogens zijn hem al afgenomen. Dieren worden niet hierdoor beïnvloed, vandaar dat zij nog contact hebben met de onzichtbare wereld om hen heen.
Maar er zijn daarnaast ook nog andere beperkende methoden. Zo wordt de mens wijsgemaakt dat hij hier op aarde is om te leren/evolueren, dat wetenschappers alles beter weten, dat men een opleiding genoten moet hebben wil men iets te zeggen hebben, et cetera.
De mens weet eigenlijk alles al, want hij is goddelijk van oorsprong, en hoeft dat alleen maar te herontdekken. De mens wordt in zijn denken zodanig gestuurd, dat hij van mening is dat hij volledig uit eigen wil een bepaalde keuze maakt. De mens maakt niet meer echt zelf keuzes.
De technologie is al zover gevorderd dat men een chip in de hersenen kan implanteren om bepaalde lichaamsfuncties in stand te houden, maar dat kan ook gebruikt worden om de mens te manipuleren. En wat te denken van de fluoride in het water en de tandpasta? Fluoride verzwakt het menselijke denkvermogen, het doet de pijnappelklier verkalken, zodat ’s mensen vermogen tot helderziendheid en helderwetendheid beperkt tot onmogelijk gemaakt wordt.

De Aarde is een Ge­van­ge­nis waarin de Mens beperkt wordt

De aarde is tot een gevangenis gemaakt, onder controle van enkele buitenaardse rassen. De menselijke vermogens worden beperkt. De mens mag vooral niet ontdekken wie hij oorspronkelijk was, want dan zou zijn bewustwording kunnen leiden tot de val van de overheersers.
De oorspronkelijke scheppers van de matrix zijn buiten spel gezet, en de mensen in de matrix worden voortdurend gemanipuleerd via anderen, zoals de Anunnaki en via hen door duistere partijen die hier op aarde en op de maan plaats hebben genomen.

pdf
bron: http://degrotedwaling.com/mindcontrol-om-de-mens-te-sturen.html