Boodschappen uit de toekomst t.b.v. de menselijke evolutie!
 

Onze Doelstelling met “De Gro­te Dwa­ling”

13 juli 2020, aangepast 6 februari 2022
totale video afspeeltijd: 00:02:43
leestijd: 7-9 minuten

DEZE INFORMATIE KAN DOOR MENIGEEN ALS (ZEER) SCHOKKEND WORDEN ERVAREN !

Speyeria cybele Het is onze doel­stel­ling om zo­veel mo­ge­lijk men­sen be­wust te ma­ken van wat er wer­ke­lijk aan de hand is in de­ze we­reld, dat wat de main­stream media en de on­der­wijs­in­stel­lin­gen niet ver­tel­len en zelfs niet mo­gen ver­tel­len. Deze media staan onder controle en mogen slechts informatie naar buiten brengen die past binnen het beleid van de overheden en de geheime diensten van de wereld. De onderwijsinstellingen staan ook onder controle en mogen de mensen niet meer vertellen dan ze mogen weten. Je ziet dit o.a. terug in het gegradueerde onderwijssysteem, en ook in het feit dat op de onderwijsinstellingen in feite niets onderwezen wordt over het leven zelf, een gezonde levenswijze, respect en meer van dat soort belangrijke zaken die voor de materialistische wereld niet belangrijk zijn. Mensen worden bewust onwetend gehouden over veel zaken en daar proberen wij verandering in te brengen. Mensen zijn degenen die de aarde bevolken, en hun moet de waarheid niet onthouden worden. Zij die hieraan meewerken houden de evolutie van de mensheid tegen en dienen daarmee de kwade machten.

Buitenaards Leven en UFO’s worden ontkend

Het bestaan van buitenaards leven en UFO’s wordt nog steeds ontkend, terwijl diverse instanties in de wereld met buitenaardsen samenwerken, neergestorte UFO’s uit elkaar halen, analyseren en nabouwen, en dat op verborgen locaties, vaak onder de grond. Kwaadaardige buitenaardsen hebben zo’n overmacht, dat de diverse overheden de mensen enerzijds niet hiervan op de hoogte durven te brengen, i.v.m. mogelijke paniek, en anderzijds niet mogen informeren i.v.m. afspraken die er gemaakt zijn met die buitenaardsen: zij mogen met toestemming van Amerikaanse instanties mensen ontvoeren voor onderzoek en/of experimenten, en in ruil daarvoor krijgen de Amerikanen buitenaardse technologieën. Dit speelt al sinds 1954. Het is toch zeker wel opgevallen dat de technologische ontwikkelingen de laatste decennia erg snel zijn gegaan? Dit is niet door de mens alleen gekomen; hierbij is gebruik gemaakt van buitenaardse technologische kennis. Er is overigens nog een belangrijke reden waarom de technologische ontwikkelingen de laatste decennia zo snel gaan. De mensen worden zich steeds meer bewust van wat er in de wereld (achter de schermen) aan de hand is. Door ervoor te zorgen dat de technologische ontwikkelingen sneller gaan dan de spirituele ontwikkeling van de mens, wordt er door een steeds groter wordend elektronisch energieveld in de aardatmosfeer een rem op deze spirituele ontwikkeling gezet, waardoor de mens gemakkelijker onder controle gehouden kan worden. Dit energieveld wordt gevormd door straling zoals die afkomstig van wifi, beeldschermen, computers, mobiele telefoons en het 5G-netwerk.
En het is niet voor niets dat de aandacht voor buitenaardse ontvoeringen naar de achtergrond wordt gedrongen: verklaar het slachtoffer voor gek, maar vertel niet dat er buitenaardsen in het spel zijn, en houd daarmee de buitenaardse controle buiten beeld. Hoe minder de mens de loop van de evolutie kan verklaren, hoe eerder ze het als een toevallig gebeuren ziet waar geen kwaad achter gezocht moet worden.

Video: Five Star Engelse Admiraal en Commandant der Strijdkrachten over UFO’s
Link: https://www.youtube.com/tU_S2UnS6I0
Five Star Engelse Admiraal en Commandant der Strijdkrachten over UFO’s

Bij deze video:
Deze admiraal vraagt zich af waarom de overheden de feiten over UFO’s in de doofpot willen stoppen. De meest plausibele verklaring is dat als ze de waarheid zouden vertellen dat er objecten in de atmosfeer zijn die op technologisch gebied ver op ons voor zijn, en dat wij niet de middelen hebben ons hiertegen te kunnen verdedigen, dat er dan paniek zal uitbreken. Hij is van mening dat de mensen niet in paniek zullen raken, omdat hun interesses elders liggen. Hij bevestigt ook dat we al langere tijd bezocht worden door buitenaardsen.

Meerdere Planeten in ons Zon­ne­stel­sel zijn bewoond

Er wordt de mens via de media en de wetenschappen voorgehouden dat de aarde de enige bewoonde en bewoonbare planeet is in ons zonnestelsel “Sol”, echter dit berust voor een deel op onwetendheid van de media en de wetenschappen, en anderzijds mag de mens niet weten dat meerdere planeten van Sol bewoond zijn door wezens. Zelfs de planeet Pluto is bewoond, en het feit dat deze planeet ver van de zon afstaat wil niet zeggen dat er geen leven mogelijk is. De temperatuur van de kern van een planeet kan ook aangewend worden om een planeet leefbaar te maken. Bovendien worden diverse planeten, om verschillende redenen, ondergronds bewoond. Planeten, en ook kometen, zijn niet zelden buitenaardse ruimteschepen.
Wat NASA over buitenaards leven kenbaar maakt is niet altijd de waarheid.

Sol is een stelsel dat door buitenaardsen gecreëerd is om leven mogelijk te maken. Daartoe zijn planeten van her en der samengevoegd en op geschikte plaatsen gepositioneerd. Ook de maan die rondom de aarde draait, is daar geplaatst met het doel om leven mogelijk te maken; zonder maan geen seizoenen, dus geen leven. Alles is georkestreerd door zeer hoog ontwikkelde buitenaardse beschavingen.
Is het ooit opgevallen dat bij een zonsverduistering de maan vrijwel exact de zon afdekt? De maan dekt niet meer af en ook niet minder. De diameter van de zon is 400 maal de diameter van de maan. Ook is de afstand aarde-zon 400 maal de afstand aarde-maan; hierbij moet aangetekend worden dat door de wisselende afstanden aarde-maan en aarde-zon de verhouding niet exact 400 is, maar varieert tussen 362 en 418. Door deze praktisch gelijke verhoudingen lijkt de maan vanaf de aarde gezien even groot als de zon. Dit is geen toeval, maar is zo georkestreerd.
Voor meer markante informatie over de maan verwijzen we naar “Who Built the Moon?” Beluister ook wat Martijn van Staveren vertelt over de maan, nl. dat deze kunstmatige constructie om de aarde geplaatst is om de evolutie van het leven te beïnvloeden.

Waar blijft God in dit geheel?

De gelovigen zullen wel denken: “waar blijft God in dit geheel?” Wel, mensen, de God waarin geloofd wordt binnen de diverse religies, is niet de echte God, maar dat zijn slechts buitenaardsen die willen dat de mens hun aanbidt als God(en). Op deze manier kunnen ze de mens (mis)leiden en onder controle houden. De ware God is een onpersoonlijke intelligentie, een kracht, een energie, die alles doordringt wat hieruit is ontstaan. We kunnen dit beter De Bron noemen, dat waar leven, materie en bewustzijn uit voortkomt.

De Mens moet zich Bewust worden van de Over­heer­sing

We zullen hiervan diverse onderwerpen te zijner tijd nader bespreken. Het kernpunt is dat de mens overheerst wordt door buitenaardsen, en dat het daarom zeer belangrijk is dat zoveel mogelijk mensen zich hiervan bewust worden, zodat er een einde aan deze ongewenste situatie komt, want de mens heeft er niet om gevraagd en heeft er geen toestemming voor gegeven.
Om deze overheersers te bestrijden, moet de mensheid weer een eenheid worden. Momenteel is de mensheid verdeeld, heeft men strijd met elkaar, in het groot middels oorlogen, maar ook in het klein. De mensen moeten meer respect voor elkaar krijgen, maar blijkbaar is men vergeten wat dat is. Vandaar dat we ook hieraan aandacht schenken en diverse vormen van respectloos gedrag onder de aandacht brengen.

Artikelen kunnen van tijd tot tijd aangepast worden zonder dat de inhoud ervan wezenlijk wijzigt. Alleen in die gevallen dat de inhoud wezenlijk veranderd is, zal het artikel onder de knop “Recent”, bovenaan in het menu, vermeld worden als “aangepast”, “bijgewerkt”, of met een andere toepasselijke omschrijving.

pdf
bron: http://degrotedwaling.com/doelstelling.html