Boodschappen uit de toekomst t.b.v. de menselijke evolutie!
 

De Waarheid over Bui­ten­aards Leven

14 april 2020, aangepast 6 december 2020
leestijd: 12-16 minuten

DEZE INFORMATIE KAN DOOR MENIGEEN ALS (ZEER) SCHOKKEND WORDEN ERVAREN !

Kallima inachus De mens­­heid wordt on­we­tend ge­hou­den over het feit dat bui­ten­aards le­ven over­al rond­om aan­we­zig is. De waar­heid is dat het zich over­al in de ruim­te be­vindt, niet al­leen ron­dom de aarde, maar over­al in het uni­ver­sum en zelfs op de aarde en ook on­der de grond. Het uni­ver­sum is al heel oud en het zou wer­ke­lijk niet rea­lis­tisch zijn om te den­ken dat er zich in die tijd ner­gens an­ders le­ven heeft ont­wik­keld dan op de aarde. Het is net zo min realistisch om te denken dat er geen rassen in het universum bestaan die technologisch verder ontwikkeld zijn dan de aardbewoners. Volgens de moderne wetenschap zou het heelal 13,8 miljard jaar geleden ontstaan zijn. Volgens de Andromedanen zou ons universum 21 biljoen (21 trillion) jaar oud zijn. Dat is dus ruim 1500 maal ouder. Er is dus heel veel tijd geweest voor ontwikkelingen op andere locaties in het universum.

Buitenaardse Science­facts worden als Science­fiction vertoond

Veel van de buitenaardse “sciencefacts” worden via de aardse media vertoond als “sciencefiction”. Voor diegenen die wíllen zien, is dit een kennismaking met technologie die op aarde nog niet bekend is, of waarvan instanties op aarde niet willen dat men weet dat zij die technologie reeds hebben; door mensen die nog niet toe zijn aan de waarheid, wordt dit gezien als fictie, een fantasie ontstaan in het denken van de schrijvers van deze boeken en films. Buitenaardsen benaderen schrijvers van deze zogenaamde sciencefiction met het verzoek om buitenaardse technologieën en sociale kwesties in hun verhalen te verwerken, met als doel om de mens bekend te maken met de waarheid omtrent buitenaards leven en om ze alvast voor te bereiden op komende tijden: de buitenaardsen zullen niet altijd verborgen blijven, maar eens zullen ze zich openlijk tussen de mensen in bewegen.
Begrijp goed dat niet alle buitenaardse rassen veroveraars of overheersers zijn. Er zijn er ook die in vrede leven en de andere rassen met rust laten, of die de mensheid willen helpen.

Honderden miljoenen jaren geleden werd de Aarde al bezocht

Al enkele honderden miljoenen jaren geleden hebben technologisch hoogontwikkelde rassen de aarde bezocht, en toen bestond de hedendaagse mens nog niet. Deze rassen deden dat beslist niet met ruimteschepen zoals die momenteel op aarde bestaan. Hun technologie is onvoorstelbaar veel verder dan de huidige aardse: zij hebben ruimteschepen die zo gigantisch groot zijn, dat het hele werelden zijn die zich door de ruimte bewegen, met onvoorstelbaar hoge snelheden tot wel honderden lichtjaren per seconde. Daarnaast maken zo ook gebruik van portalen, een soort van sterrenpoorten of wormgaten, als ze zich nog sneller willen verplaatsen.
Wat kwamen zij hier dan doen? Wel, veroveringen en handel waren toen al niet vreemd. De aarde bleek rijk aan grondstoffen te zijn die deze andere rassen konden benutten.

De verschillende prehistorische mensen die er op aarde zijn geweest, zijn experimenten van bepaalde buitenaardse groepen. Er is geen sprake van evolutie van de ene soort naar de andere soort zoals volgens de evolutietheorie van Charles Darwin wordt geleerd. Als een bepaalde soort mens niet voldeed, werd het experiment gestopt, en werd er met een nieuwe begonnen. We durven niet te zeggen of de mensen van de mislukte experimenten vernietigd werden of dat ze gewoon uitstierven, maar als we kijken naar de zondvloeden die er geweest zijn om mislukte experimenten te vernietigen, kunnen we haast niet anders denken.

Honderdduizenden jaren geleden werd de Aarde ontdekt door de Anunnaki

Enkele honderdduizenden jaren geleden werd de aarde ontdekt door de bewoners van Nibiru, een planeet die rondom Sirius C gedraaid zou hebben, welke een supernova is geworden. Het is niet duidelijk hoe Nibiru hieraan ontsnapt is: oftewel is het weggeslingerd en heeft het de klap overleefd, of de bewoners hadden de technologie om de planeet zelf te verplaatsen naar een veiligere afstand.
Omdat Nibiru een zwervende planeet was geworden, zonder zon die hun van de nodige warmte voorzag, moest er een manier gevonden worden om de warmte uit de planeetkern aan te wenden om de atmosfeer te verwarmen. Dit kon door gouddeeltjes in de atmosfeer te brengen. Op hun rondreis door het universum zullen ze ongetwijfeld op diverse locaties goud hebben kunnen delven. Op deze rondreis werden ze aangetrokken door de zon van het stelsel Sol, waar de aarde ook deel van uitmaakt. Sindsdien is Nibiru deel blijven uitmaken van dit zonnestelsel, maar dan wel met een omlooptijd van 3600 jaar; 3900 jaar volgens anderen, en dat schijnt te maken te hebben met de manier van berekenen, maar we willen er ook bij vermelden dat de planeet bestuurbaar is, en dus ook een omweg kan maken voordat het zijn “normale” baan hervat. De bewoners van Nibiru, volgens sommigen de Anunnaki geheten, ontdekten op de aarde ook diverse grondstoffen waar ze behoefte aan hadden, waaronder het reeds genoemde goud. Dit goud moest gedolven worden, en daarvoor hadden ze hun eigen werkers, slaven dus. Na millennia van slavenarbeid kwamen deze werkers in opstand, omdat het voor hun moeilijk was om onder aardse omstandigheden in de mijnen te werken. Voor de leiders van Nibiru een reden om te zoeken naar vervangers voor hen.

De Behistun-inscriptie: een inscriptie met bijbehorende reliëfs in een rotswand nabij de Iraanse plaats Behistun.

De Schepping van de Mens door de Anunnaki

De bevelhebber, de Enlil genaamd, liet door enkele genetici de reeds aanwezige primitieve aardse mens, een experiment van andere buitenaardsen, genetisch modificeren, zodat deze in staat zou zijn om eenvoudige commando’s te begrijpen en uit te voeren. Zij moesten de nieuwe slaven worden voor deze Anunnaki. Eén van deze genetici, Ea, werd de Heer van de Aarde, de Enki, genoemd. Ea had medelijden met zijn eigen schepsels, hij vond dat ze geen eigen leven hadden, en hij werkte eraan om hun meer bewustzijn en meer plezier in het leven te geven. Toen hij de nieuwe prototypes voor de nieuwe slaven geschapen had door ze met zijn eigen DNA te vermengen, was de Enlil kwaad op Ea en joeg de twee geschapen wezens, genaamd Adam en Eva, weg uit Eden, waar ze in de nabij woonden van de Enlil, Jahweh. Zij moesten net als hun afstammelingen ook in de mijnen gaan werken om goud te delven, en in het zweet werken.
Jahweh wilde niet dat de mens zou eten van de Boom van Kennis (van Goed en Kwaad), want dan zouden de mensen gelijk kunnen worden aan de goden en hun uiteindelijk overwinnen. Ea verzekerde hem dat dat niet zou gebeuren, daar de mens enorm beperkt is in zijn mogelijkheden, o.a. doordat hij niet meer de oorspronkelijke twaalf DNA-strengen bezit, maar nog slechts twee. Ook zou de mens niet zo oud worden als de goden, zodat ze in één leven niet in staat zouden zijn voldoende kennis op te doen om gelijk te worden aan hen, want hij zou bij iedere reïncarnatie geen herinnering meer hebben aan zijn voorgaande levens.

Jahweh (en) de Duivel

Ea wordt in het Bijbelse scheppingsverhaal voorgesteld door de slang. Het was Jahweh die de mensen tot slaven heeft gemaakt, en hun schepper Ea heeft de mens in zekere zin willen bevrijden uit die gevangenschap. Ea en zijn volgelingen, de Enkiïeten, onderwezen de mens over het leven en hoe ze in hun levensbehoeften konden voorzien. Ook stichtten zij de Broederschap van de Slang om de mensen te onderwijzen over de hogere zaken van het leven. Hun symbool bestond uit twee verstrengelde slangen, welke meteen ook stond voor de dubbele DNA-helix en de verwantschap met de genetici. De slang staat ook symbool voor kennis, en dat is wat Ea de mens wilde bijbrengen. Helaas werd deze broederschap geïnfiltreerd door de volgelingen van de Enlil, de Enlilieten, en werden diverse leringen gecorrumpeerd. Zij wilden niet dat de mens de waarheid zou kennen, en dus werd deze aangepast. Helaas zijn de hedendaagse spirituele leringen gebaseerd op deze foutieve leerstellingen. Met name de opvattingen over karma en reïncarnatie zijn niet meer de oorspronkelijke. Kort gezegd bestaat karma niet en hoeft de mens niet te reïncarneren, maar hij wordt verleid tot reïncarnatie omdat hij geleerd krijgt dat hij op aarde leeft om te leren en te evolueren, maar hij is vergeten dat hij een god is, en dus reeds volmaakt is.
Onderstaande documenten vertellen over het bedrog m.b.t. karma en reïncarnatie:

Bijbelse Dwalingen m.b.t. Jahweh en de Schepping

Jahweh is in de Bijbel niet de benaming voor slechts één persoon, want er waren meerdere bevelhebbers, en ieder van hen, drie in totaal, werd door de bijbelschrijvers Jahweh genoemd. Zelfs Ea werd door hen wel eens voor Jahweh aangezien. Het Bijbelse scheppingsverhaal is in feite een samenraapsel van allerlei gebeurtenissen die weinig in relatie tot elkaar staan, die vervolgens zijn samengevoegd tot een voor de mens moeilijk te begrijpen geheel, waarvan men zich tegenwoordig nog steeds afvraagt wat ermee bedoeld wordt. Door de waarheid over buitenaards leven te gaan begrijpen zal de herkomst van de mens duidelijk worden, maar om te begrijpen hoe de schepping tot stand is gekomen moeten we onderzoeken wat de matrix is en wat het doel ervan is.
Dus het zal nu wel duidelijk zijn wie degene was die de eerste mens geschapen heeft, ja… de eerste mens van de huidige mensheid, want het mag niet bekend worden dat er daarvoor ook al leven bestond; dat is allemaal uit de geschiedenis van de aarde gewist, en uit de herinneringen van de mensen.

De Bestaansreden van Religies

Jahweh wilde gehoorzaamheid van de mens: “Ora et Labora”, “Bid en werk”. De mens moest hem aanbidden en voor hem werken. Uiteindelijk zijn hieruit de religies ontstaan, want religie is een manier om de mens te leiden op basis van zijn gevoel voor een hogere macht. Al de religies zijn bedoeld om de mens onder controle te houden. Er was niet slechts één god, want in diverse delen van de wereld streken andere buitenaardsen neer, die allemaal de heerschappij hadden over een bepaald gebied, en ook hier zijn religies ontstaan.

Deze overheersers kunnen heel erg oud worden, honderdduizenden tot miljoenen jaren oud. De mens zelf was niet voorbestemd om oud te worden, wat niet mogelijk was door zijn aangepaste DNA. De goden vermengden zich met de mensendochters, en hieruit ontstonden nakomelingen die leeftijden behaalden van enkele honderden jaren oud, zoals Adam die 930 jaar werd, Seth 912, Kenan 910 en Methusalem, die 969 jaar oud zou zijn geworden. Sommige goden markeerden hun nakomelingen, zoals de moslims, waarbij de mannen besneden werden.

Heden ten Dage voeren de Enkiïeten en de Enlilieten nog steeds Oorlog

Heden ten dage zijn diverse van deze goden nog steeds aanwezig, en voeren de Enkiïeten en de Enlilieten nog steeds oorlog zoals ze dat vroeger ook deden, en laten de mensen deze voor hun uitvoeren; het is een eeuwigdurende machtsstrijd. Zij, en hun nakomelingen die deel uitmaken van de zuivere bloedlijnen die eruit voort zijn gekomen, zijn de machthebbers in deze wereld. Zij vormen de elite die boven de regeringen staan, en die iedereen voor hun laat werken. Zij hebben controle over o.a. de media, de financiële wereld, het militaire apparaat, de overheden, de wetenschappen, de medische wereld, de farmaceutische industrie, de voedingsindustrie en de spiritualiteit. Hierdoor kunnen ze in feite alles met de mens doen wat zij willen.

De mens mag vooral niet te bewust worden van wat er allemaal aan de hand is, dus geven ze hem brood en spelen. Zolang de mens maar het gevoel heeft tevreden en gelukkig te zijn, zal hij niet op zoek gaan naar een hogere waarheid. De mens moet gaan ontdekken wie hijzelf is, wat en waarom de matrix is waarin hij geboren is, wie deze valse goden zijn, wie de mens geschapen heeft en wat er werkelijk allemaal in de wereld aan de hand is, zowel zichtbaar als onzichtbaar. De mensen moeten wakker worden uit deze droom, en iedereen heeft daarin zijn verantwoordelijkheid.

pdf
bron: http://degrotedwaling.com/de-waarheid-over-buitenaards-leven.html