Boodschappen uit de toekomst t.b.v. de menselijke evolutie!
 

Overlast leidt tot Stress en Ziekten

27 januari 2020, aangepast 7 februari 2022
leestijd: 5-7 minuten

Hebomoia leucippe Overlast kan op di­ver­se ma­nie­ren plaats­vin­den. Men­sen kun­nen last heb­ben van ge­lui­den, la­waai, geu­ren, stank, licht, a­so­ciaal ge­drag, on­ge­wens­te aan­ra­king, ... kor­tom al­les wat hun uit hun nor­male doen brengt. Dat­ge­ne dat ne­ga­tief in­werkt op de har­mo­nie in een men­se­lijk li­chaam kan tot stress en daar­door zelfs tot ziek­ten lei­den. Mensen die voldoende bewust zijn, weten dat deze oorzaken hun nadelig be├»nvloeden en zullen dan ook opmerkingen maken over de overlast, en terecht. Wie wil er nou ziek zijn of op een andere manier een verminderde levenskwaliteit hebben t.g.v. overlast veroorzaakt door anderen!?

Iedereen moet een Ander met rust laten

Niemand heeft het recht om anderen iets aan te doen, en dat geldt ook voor de hierboven vermelde manieren. We bedoelen daarmee niet naar het recht volgens de wetgeving van een land, want die houdt te weinig rekening met de mens en diens welzijn, en is nog te weinig bekend met het feit dat overlast leidt tot stress en ziekten, maar wat we willen zeggen is dat ieder mens een vrij wezen is en niemand moet op welke manier dan ook in iemands leven binnen dringen. Iedereen moet een ander met rust laten! Hij/zij mag het welzijn en de gezondheid van een ander niet aantasten. Degenen die menen dat dat wel geoorloofd is dienen slechts het kwaad, dat erop uit is om verdeeldheid en onrust te zaaien, waardoor vrede, eenheid en harmonie steeds meer uit het zicht verdwijnen.

Geluidsoverlast en het Auto­nome Zenuw­stel­sel

In dit artikel willen we geluidsoverlast nader onder de aandacht brengen. Geluid is een trilling die rechtstreeks door het autonome zenuwstelsel getransporteerd wordt. Daarnaast wordt het ook door onze hersenen geregistreerd. Diegenen die zeggen dat je kunt leren geluiden te accepteren door er anders mee om te gaan, gaan voorbij aan het feit dat ze desondanks toch schade aanrichten, want dat wat door het autonome zenuwstelsel gaat staat niet onder controle van onze hersenen. Dit zenuwstelsel is verantwoordelijk voor ons welzijn. Verstoring van deze energie leidt tot ontregeling van de autonome processen in het lichaam. Zolang de geluiden harmonisch zijn, zullen ze geen schade aanrichten maar zelfs stimulerend kunnen werken op de mens. Zijn de geluiden daarentegen disharmonisch, ook de harde geluiden, dan ontregelen ze de natuurlijke processen in het lichaam door de trillingsfrequenties van de zenuwenergie negatief te beïnvloeden, wat leidt tot stress en ziekten.

Geluiden bevinden zich vrijwel overal om ons heen. We zijn het haast gewoon gaan vinden dat ze er zijn. Bestaat er nog wel stilte?

Geluid wordt per Persoon verschillend ervaren

Welke soort geluiden iemand acceptabel vindt is per persoon verschillend. Zo kan bijvoorbeeld de ene genieten van klassieke muziek en rockmuziek niet om aan te horen vinden, terwijl de liefhebbers van rockmuziek de klassieke muziek niet om aan te horen vinden. De een houdt van de natuur met zijn natuurlijke geluiden, en de ander leeft graag in de drukte van de hedendaagse steden met zijn “manmade noise”.

Hoe de Spiritueel Ont­wik­kel­de Mens geluid ervaart

Naarmate een mens meer ontwikkeld is in spirituele zin, zal hij de disharmonische- en de onnatuurlijke geluiden minder waarderen dan de harmonische- en natuurlijke geluiden. Het is niet zozeer dat hij/zij mentaal de keuze maakt wat acceptabel is of niet, maar zijn fijngevoeligheid kan de disharmonische geluiden niet meer verdragen. Het autonome zenuwstelsel trilt op een hogere frequentie en iedere disharmonie van buitenaf kan dan irritant werken en zelfs stress en ziektes veroorzaken.

Laten we Geluid niet aan Ande­ren opleggen

Daarom is het ook niet juist als de ene mens aan anderen een bepaald geluid oplegt. Laat hem dat geluid voor zichzelf houden. Denk daarbij aan mensen die harde muziek opzetten en vinden dat de buurt daar van mee moet genieten, of mensen die met deuren slaan en vinden dat de ander dat maar moet accepteren, daarmee hun onvermogen om controle te hebben op de manier waarop ze deuren dichtmaken kenbaar makend. Ook wordt er gezegd dat dat leefgeluiden zijn, maar wie heeft dat dan als normaal aangemerkt? Is het niet de gemakzucht van de mens om er niets aan te veranderen, en dat het dan maar normaal noemt? De mens moet niet gemakzuchtig zijn, maar zich inspannen om de wereld beter te maken.

Houd meer rekening met Anderen

Houd veel meer rekening met de medemens en dring niet in andermans leven binnen. Het moet niet zover hoeven te komen dat de anderen je op je fouten wijzen. Met een beetje begrip valt te voorkomen dat anderen last ondervinden van het menselijke gedrag. Laat eenieder zich inspannen om meer rekening te houden met anderen, en niet op een laag niveau van ontwikkeling blijven staan, waar hij zelf ook niet beter van wordt.

pdf
bron: http://degrotedwaling.com/overlast-leidt-tot-stress-en-ziekten.html