Boodschappen uit de toekomst t.b.v. de menselijke evolutie!
 

De Onwetendheid in de Weten­schap­pen

9 april 2021
leestijd: 12-16 minuten

Phoebis argante In dit arti­kel wil­len we de on­we­tend­heid die er heerst in de he­den­daag­se mo­der­ne we­ten­schap­pen na­der be­lich­ten. Veel in­stan­ties, maar ook de ge­wo­ne mens, heb­ben een ab­so­luut ver­trou­wen in de mo­der­ne we­ten­schap­pen, maar wij vin­den dit een mis­plaatst ver­trou­wen. De we­ten­schap­pen staan onder con­tro­le en wor­den, daar waar de macht­heb­bers het no­dig vin­den, be­perkt.

De moderne Weten­schap­pen accepteren geen Al­ter­na­tie­ve Ken­nis

In de moderne wetenschappen is er al decennia lang een roep om alternatieve kennis vooral niet te accepteren. Zaken die de alternatieve geneeswijzen of de spirituele wereld aangaan, zijn niet door de moderne wetenschappen te bewijzen, omdat deze hun terrein te buiten gaan en volgens hun dus per definitie niet waar kunnen zijn. In plaats van te zeggen dat ze niet in staat zijn om deze zaken te bewijzen, omdat hun middelen niet op die terreinen inzetbaar zijn, zeggen ze liever dat het niet bestaat.

De werking van kruiden, homeopathische middelen, alternatieve genezing, handoplegging, et cetera, worden door hen weggewuifd onder het mom van “placebo-effect” of “bijgeloof”. Maar zelfs als een mens kan genezen door het placebo-effect of door bijgeloof, is het dan niet fantastisch dat hij genezen is?!! Is het positieve effect dan niet een bewijs dat het werkt, ook al is het niet-wetenschappelijk? Moet alleen de wetenschap het voor het zeggen hebben en moet al het andere maar terzijde geschoven worden? Mogen alleen in een laboratorium samengestelde medicijnen aan de mens aangeboden worden, en moeten de kruidenplantjes maar in een verdomhoekje gestopt worden?

De oude Wetenschappen worden genegeerd

De moderne wetenschap heet niet voor niets “modern”, want ze heeft de oude, niet-te-bewijzen wetenschappen naast zich neergelegd. Oude wetenschappen die millennia lang hun positieve effect hebben bewezen, worden de laatste eeuwen gewoon genegeerd. Dat de wetenschap deze oude wetenschappelijke bewijzen niet kan accepteren komt door de vermaterialisering van de wereld. Verklaringen over de energetische werkingen van kruiden, homeopathische middelen, handoplegging zoals Reiki, e.d. op de menselijke gezondheid, of de hulp van spirituele genezers, zijn niet te bevatten door de moderne wetenschappers die werkelijk klein van geest zijn. Zij krijgen dit uiteraard niet in hun opleidingen mee, wat je de opleidingsinstituten kwalijk zou moeten nemen, maar heeft niet ieder mens, wetenschapper of niet, de aardse plicht om zelf op zoek te gaan naar de waarheid, en zich niet alles te laten voorschrijven door anderen? Laten we ons niets voorschrijven door de onwetendheid in de wetenschappen!

De Wetenschappers zijn onwetenschappelijk

Is er werkelijk niet méér dan dat wat er in de openbare boeken staat en dat wat er op onderwijsinstellingen wordt onderwezen? Jawel, dat is er. Niet alleen in de obscure werken van heksen en magiërs uit de oudheid, maar op internet is veel alternatiefs te vinden. Maar helaas wagen de meeste wetenschappers zich daar niet aan. Ze vinden het onwetenschappelijk, maar eerlijk gezegd vinden wij dat het onwetenschappelijk is van de wetenschappers om hun blik niet te verbreden en zo een veel ruimere kijk te krijgen op het leven en alles wat daarin voorkomt.

De Mensheid stevent af op een Robo­ti­se­ring

Maar hoe komt het nou dat de onderwijsinstellingen beperkte kennis verspreiden en doen alsof dat de waarheid is? Dit heeft te maken met het feit dat de mensheid afstevent op een robotisering. Niet alleen van de industrie, maar ook van de mens zelf. Niet-wetenschappelijke zaken hebben vaak te maken met een kennis van de werkelijke wereld, die veel groter is dan de materialistische wereld, waarin kennis over energieën in de mens en in de natuur en de functie en werking daarvan algemeen bekend zijn. Deze ruimere kennis bevat de bevrijding van de mens, en dat willen de hogere machten niet. God verbood Adam en Eva al om van de Boom van Kennis te eten, omdat de mens anders te slim zou kunnen worden. Zij willen dat de mens zo weinig mogelijk, liefst geen, kennis heeft over het leven, over het werkelijke leven, en dat gevoelens en emoties zoveel mogelijk worden buitengesloten en uiteindelijk uitgeschakeld. Zonder gevoelens en emoties is de mens al bijna een robot/cyborg, en dan is het gemakkelijk om hem via mindcontrol te besturen. De straling die zich in de ether bevindt kan gemakkelijk door de machthebbers worden voorzien van instructies om de mensen te besturen. Het zal dan ook niet lang meer duren, of de gevoel- en emotieloze mensen zullen bestuurd worden als robotten via straling, ook uit mobiele telefoons en computers. En wat hebben de meeste mensen tegenwoordig? Een mobiele telefoon; ook een computer wordt in iedere woning verwacht, want tegenwoordig worden al heel veel zaken via internet geregeld. In feite is die programmering al een tijdje aan de gang. Via de media nemen we de laatste mode waar, en de mens vindt dat hij bij de tijd moet blijven, en vooral niet achter mag raken op de andere mensen, dus volgt hij de mode: hij heeft de laatste mobiele telefoon (een statussymbool?), gaat ieder jaar op vakantie omdat dat nou eenmaal zo hoort, wil op gebied van kleding bijblijven, wil iedere 3 jaar een nieuwe auto, et cetera. Door de mode te volgen nemen we eigenlijk de beslissingen van anderen over. “Kijk, dit is de laatste mode, die moeten jullie ook volgen!!” De mensen vragen zich niet eens meer af of het wel nodig is om deze te volgen, ze gaan gewoon met de voorgeprogrammeerde stroom mee. Ze laten de ander de keuze maken, want dat is wel zo gemakkelijk. Ze vertrouwen erop dat de ander de juiste keuzes voor hun maakt, dat de ander het goed met hun voor heeft, en geven daarmee de macht uit eigen handen, iets wat ze ook doen door de overheid de keuzes voor hun te laten maken. De overheid beslist over wat wel en niet mag, en beperkt de mens steeds meer in zijn autonomie en soevereiniteit. De mens is een goddelijk wezen dat alles zelf kan doen, en door de macht uit handen te geven gaat hij steeds verder afstaan van zijn eigen almachtige innerlijk goddelijke kern. We hebben niemand nodig die boven ons staat, die beslissingen voor ons neemt en onze menselijkheid en vrijheid (nog meer) afneemt.
Maar goed, we hadden het over de wetenschappen….

De Mens wordt onwetend gehouden m.b.t. Wer­ke­lij­ke Ken­nis

Om de mens zoveel mogelijk onwetend te houden m.b.t. werkelijke kennis, wordt hem op diverse manieren wijsgemaakt dat er niet meer is dan de wetenschap kan bewijzen, en dat het andere in feite flauwekul is. Mensen die met spiritualiteit bezig zijn worden zweverig genoemd. Een benaming die kwetsend moet overkomen, een manier om de meer bewuste mens te kleineren, maar een spiritueel bewust mens staat met beide voeten op de grond, een in de materiële wereld, en de andere in de spirituele wereld, en is daardoor een veel evenwichtiger mens dan de materialisten die slechts op één been staan, nl. die in de materiële wereld. Dus wie zweeft er nou het meeste!?

Wetenschappelijke ontdekkingen worden tegengehouden

Wetenschappelijke ontdekkingen en ontwikkelingen worden bewust door geheime organisaties in de wereld tegengehouden. Wetenschappers die werken aan vrije-energiemachines worden gedwarsboomd of hun laboratoria worden vernietigd, en dat o.a. om te voorkomen dat de olie-industrie instort en om te voorkomen dat anderen meer macht krijgen dan de machthebbers. Om een voorbeeld te noemen over wijlen Wubbo Ockels, hoogleraar aan de faculteit Lucht- en Ruimtevaart aan de TU Delft, die wilde gaan werken aan een vrije-energiemachine, maar vervolgens door iemand van de CIA te verstaan kreeg daar niet mee door te gaan. Dit tot grote teleurstelling van Wubbo. Ja, het schijnt zo te zijn dat de meeste universiteiten iemand van de CIA hebben rondlopen die de technologische ontwikkelingen in de gaten houdt, en ingrijpt als deze de mensheid een te grote sprong voorwaarts laten maken. Zij schijnen te herkennen zijn aan een plasticuitziend kogelvrij kostuum.

Psychoanalyst Dr. Wilhelm Reich werd gearresteerd voor zijn uitvindingen

Dr. Wilhelm Reich was een psychoanalyst die met orgon-energie experimenteerde, waarmee hij mensen van ziekten kon genezen. Hij had een kist ontworpen waarin de patiënt plaats kon nemen, om vervolgens door deze orgon-energie genezen te worden. Ook was één van zijn uitvindingen de Cloudbuster, een apparaat waarmee hij het kon laten regenen, maar ook het tegengestelde effect kon bewerkstelligen, nl. de regen laten ophouden; voor de landbouwers was dit een welkome ontwikkeling. Echter, hij werd gearresteerd en de Amerikaanse overheid vernietigde zijn machines en verbrandde zijn boeken; blijkbaar waren ze niet geïnteresseerd in dit soort machinerie en genezende technieken. Vijftig jaar na zijn overlijden in 1957, werd zijn kennis van de orgon-energie openbaar gemaakt, en dat vinden we tegenwoordig o.a. terug in orgonite-kunstwerken, die tot doel hebben de negatieve energie in een ruimte om te zetten in positieve energie, en dat alles voor een gezondere leefomgeving. Voor meer informatie: Orgonite: krachtig-natuurlijke energie.

Archeologen krijgen een spreekverbod opgelegd

Archeologen die zeer onthullende ontdekkingen gedaan hebben waardoor de mensheid dichter tot de waarheid over het verleden kan komen, krijgen een spreekverbod opgelegd. Zij die zich niet hieraan houden worden bedreigd of zelfs vermoord. We moeten hieruit concluderen dat de mensheid de waarheid omtrent haar verleden en de huidige situatie in de wereld niet mag kennen.

Organisaties die Al­ter­na­tie­ve Ge­nees­wij­zen tegenwerken dienen het kwaad

Wat de alternatieve geneeswijzen betreft, willen we nog toevoegen dat organisaties die dit tegenwerken, in feite het kwaad dienen. Zij houden genezing van de mens, met middelen en methoden die dichter bij de natuur staan dan de reguliere middelen en geneeswijzen, tegen. Zij zijn vóór robotisering van de mensheid, ook al snappen ze dat blijkbaar niet. Alternatieve geneeswijzen en -middelen komen niet gemakkelijk voor vergoeding in aanmerking, tenzij je daarvoor een aanvullende verzekering hebt afgesloten. Ook kunnen alternatieve geneeswijzen niet als aftrekpost worden opgevoerd bij de aangifte van de inkomstenbelasting. Het moge duidelijk zijn dat men deze vorm van genezen zoveel mogelijk wil ontmoedigen.

De Vereniging tegen de Kwakzalverij is fel gekant tegen alternatieve geneeswijzen en wil dat alles wetenschappelijk onderbouwd kan worden. Zij staat als vereniging wel heel erg ver van de natuur af. Zij hebben totaal geen idee hoe de wereld, het leven en de mens in elkaar steekt, en denkt dat geneeswijzen alleen maar op wetenschappelijk verantwoorde wijze mogen geschieden. Door deze kleinzielige houding werkt ze (on-)bewust mee aan het uitvoeren van het duistere plan van de absolute machthebbers op aarde, die eropuit zijn om de mens ziek en zwak, en daarmee gemakkelijk controleerbaar te houden. Je zou je kunnen afvragen of deze vereniging niet reeds geleid wordt door cyborgs, die erop uit zijn de hele maatschappij , inclusief de mens dus, te automatiseren.

Het patent/octrooi-systeem verhindert de vrije Stroom van Ken­nis

Een verdere beperking van de ontwikkelingen binnen de wetenschap vinden we in het patent/octrooi-systeem. Wetenschappers laten hun ideeën vastleggen, als zijnde hun eigen ideeën, en verhinderen daarmee de vrije stroom van kennis en dus de vrije ontwikkeling van nieuwe producten, gebaseerd op deze kennis. Niemand heeft ooit iets zelf bedacht. Alle ideeën ontstaan door inspiratie van buitenaf, vanuit een hogere wereld of andere dimensie, en zijn dus per definitie niet het eigendom van een bepaald persoon of bepaalde groep. Wel is de mens diegene die een idee verder uitwerkt, maar de primaire gedachte is niet van hem. Dus laten we dat hele patent/octrooi systeem weggooien en kennis vrijelijk delen. Bovendien is dit systeem een methode voor de machthebbers om ongewenste vooruitstrevende ontdekkingen te herkennen, en meteen in te grijpen en daarmee bepaalde ontwikkelingen te verbieden.

Als we de onwetendheid in de moderne wetenschappen nog langer blijven steunen, gaan we onze eigen ondergang tegemoet.

pdf
bron: http://degrotedwaling.com/de-onwetendheid-in-de-wetenschappen.html