Boodschappen uit de toekomst t.b.v. de menselijke evolutie!
 

Een Oproep tot Wereld­vrede

23 mei 2021, aangepast 7 februari 2022
leestijd: 7-9 minuten

Nymphalis antiopa In dit artikel doen we een Op­roep tot We­reld­vre­de. De si­tua­tie in de we­reld is het ge­volg van de men­ta­li­teit van de mees­te men­sen in de­ze we­reld. Zij be­pa­len door hun ge­dach­ten, woor­den en da­den wat er ge­beurt of zal gaan ge­beu­ren, en het mo­ment is ge­ko­men dat de mens zich be­wust moet wor­den van hoe hij leeft in re­la­tie tot an­de­ren, zo­dat hij dat ge­drag kan om­vor­men in iets be­ters.

Het gezamenlijk Doel van de Men­sen op Aarde

De mens is verdwaald geraakt in deze wereld. Ze weet niet meer waar ze vandaan komt, en helemaal niet meer waar ze naartoe moet gaan of gaat. Alle mensen zijn hier op deze Aarde geboren en hebben een gezamenlijk doel: het ontdekken van wie zij werkelijk zijn, om vervolgens los te breken uit deze illusie/gevangenis en de weg naar huis te gaan. We moeten ontdekken dat we in werkelijkheid allemaal zielen zijn die afkomstig zijn uit een mooiere wereld, die hier op aarde verstrikt zijn geraakt in een machtig spel van overheersing waaraan niet ontsnapt kan worden zonder de nodige inspanning van de mens zelf.

We komen allemaal uit een prachtige liefdevolle wereld, waarin respect, naastenliefde, vrede, harmonie met de natuur, e.d. gemeen goed zijn. Iedereen kent de ander. Er zijn geen verborgen gedachten of emoties, en daar is ook geen reden toe. Hier op aarde echter is de mens zijn afkomst vergeten, en dat is bewust gedaan door de externe machthebbers, zodat hij hier als slaaf voor hen kan dienen. Door steeds maar in onvrede te leven met zijn naaste broeders en zusters, zal hij zich niet bewust kunnen worden van wie hij werkelijk is en van de mooiere wereld waar hij werkelijk in thuishoort. Hier op aarde zoekt hij de volmaaktheid in pleziertjes die slechts als surrogaat dienen. We denken daarbij o.a. aan feestjes, pretparken, bioscopen, televisie, concerten, overmatig vrienden en familie bezoeken, doelloos winkelen, en andere activiteiten waarvan hij de tijd beter kan besteden. Door dit soort afleiding komt hij niet toe aan het werkelijke doel van het leven. Ook wordt de mens via de media bewust verkeerd geïnformeerd, zodat hij zichzelf niet gaat ontdekken.

De Medemens houdt ons een Spie­gel voor

In de spiritualiteit wordt gezegd dat de mens naar de aarde gekomen is om te leren, om volmaakt te worden, en hoewel dat niet de juiste omschrijving is, is het wel een goede waaraan de mens zich kan houden om het gewenste doel te bereiken: Wereldvrede.
We zijn dus naar deze aarde gekomen om te leren. Om dat te bereiken moeten we op onze fouten gewezen worden, en dat kan alleen maar door onze medemensen gedaan worden. De medemens houdt ons een spiegel voor, hij zegt dat wat jij doet niet fijn is, dat het hem pijn doet, en hij vraagt je om daarmee op te houden. Alleen hierdoor kunnen we onze lessen leren. Natuurlijk wil de mens dat niet horen, hij wil niet op zijn fouten gewezen worden, hij wil geen kritiek van anderen horen, want dan zou hij zich moeten inspannen voor de ander. Wat voor voordeel heeft hij daaraan? Hij wil liever aan zijn eigen ego werken; “egoïstisch zijn” wordt dat genoemd. Maar we zullen allemaal door die zure appel heen moeten bijten, want daardoor kunnen we groeien, en alleen daardoor wordt er een positieve bijdrage geleverd aan de evolutie van de mensheid. Zij die niet in eigen persoonlijkheid (niet het ego!) willen groeien, houden de evolutie van de mensheid tegen, en zijn daarmee mede verantwoordelijk voor alle misdaden in de wereld, want de mentaliteit van de mensen straalt uit in het collectieve bewustzijnsveld. Onder misdaden verstaan we o.a.: moord, verkrachting, diefstal, bedrog, leugens, discriminatie, belediging, manipulatie, (seksueel) misbruik, slavernij, uitbuiting, lichamelijke-/emotionele-/psychische mishandeling, pesten, en meer van dit soort respectloze zaken.

Laten we Respect opbrengen voor Alles en Iedereen

Laten we met zijn allen het tij keren, en het absolute respect opbrengen voor mensen, dieren, planten, mineralen en onze planeet Aarde. Voor diegenen die er moeite mee hebben om te geloven dat mineralen respect nodig hebben, zeggen we dat atomen, waaruit mineralen bestaan, op atomair niveau trillen, en dat trilling leven is, en dat ze ook bewustzijn hebben, want anders zouden ze uit elkaar vallen. Voor de planeet zelf wordt daar nog eens een groot bewustzijn aan toegevoegd, want de aarde is een levende planeet, en alleen op een levende planeet kan leven bestaan.

Er ligt een grote verantwoordelijkheid op de schouders van alle mensen. Niet alleen individuen, maar ook de overheden en de dienaren van het rechtssysteem, want ook zij doen er te weinig aan om misdaden de wereld uit te helpen. Ze zijn veel meer bezig met het in stand houden van de corruptie in de wereld, de economie, dan dat ze zich bekommert om het welzijn van de mensen, dieren, planten, mineralen en onze planeet Aarde. De eerste Wet op Aarde zou moeten zijn: “Heb Respect voor Alles en Iedereen”, en diegenen die zich daar niet aan houden moeten terechtgewezen worden.
Vele mensen hebben moeten lijden onder het disrespect door anderen, en nog steeds heeft de mensheid niet geleerd hoe belangrijk respect is.

De Overheid als een waardig leider van het Volk, of geen overheid

Eeuwenlang werden vrouwen verkracht, kinderen (seksueel) misbruikt, mensen beledigd of gepest, en hoewel dat nu pas aandacht heeft gekregen, heeft vrijwel niemand eraan gedacht om alle vormen van disrespect in één keer strafbaar te maken. Kom op overheden, help de mensheid vooruit. Geef gehoor aan deze Oproep tot Wereldvrede. Alleen dan kan de mensheid groeien naar een hoger bewustzijn, en de overheersers in deze wereld verjagen, want die hebben we allang niet meer nodig. Alleen zo kan de overheid een waardige leider worden van het volk. Als zij dat niet doet, hebben we de overheid niet meer nodig, want dan dient ze alleen maar de belangen van de corrupte machthebbers.
Als het ons mensen lukt om individueel te werken aan respect voor de anderen zonder overheid, kan de overheid opgedoekt worden. Dat wat ons niet langer dient, heeft geen functie meer.
Laten we met zijn allen werken aan een versnelde evolutie, zonder noodzaak tot revolutie, want dat laatste staat wel te gebeuren als er niet snel iets verandert.

Wat de Mens uitstraalt wordt door Anderen opgevangen

Dat wat de mens uitstraalt, wordt door anderen opgevangen, want als zielen zijn we allemaal met elkaar verbonden. Als we het goede uitstralen, Respect, dan zullen anderen dat ook gaan doen. Stralen we daarentegen het slechte uit, disrespect, dan is dat wat anderen kopiëren. Zij die niet het respect voor anderen kunnen hebben, hebben ook geen recht op respect door anderen. De mensheid dient snel te veranderen, want er is nog teveel disrespect in de wereld, en anders zullen de overheersers een absolute slavernij aan haar opleggen, zoals dat op andere plaatsen in het universum reeds het geval is.

pdf
bron: http://degrotedwaling.com/een-oproep-tot-wereldvrede.html