Boodschappen uit de toekomst t.b.v. de menselijke evolutie!
 

Respectloos Gedrag

Wil de mens uiteindelijk kunnen ontsnappen aan deze illusoire wereld, dan zal hij meer vanuit zijn hart moeten gaan leven, en dat kan niet zolang hij respectloos gedrag vertoont naar de medemens, die zijn broeder of zuster is. Ook moeten de mensen zich kunnen verenigen zodat het mogelijk wordt om gezamenlijk in opstand te komen tegen de overheersers; momenteel is er teveel verdeeldheid, mede doordat men te weinig respect heeft voor de ander. Om deze reden zullen wij hieronder en in de kolom “Artikelen” diverse vormen van respectloos gedrag naar voren brengen. Om een bepaald artikel te lezen klik je op de titel ervan.

Een Oproep tot Wereld­vrede

23 mei 2021, aangepast 7 februari 2022
leestijd: 7-9 minuten

Nymphalis antiopa In dit artikel doen we een Op­roep tot We­reld­vre­de. De si­tua­tie in de we­reld is het ge­volg van de men­ta­li­teit van de mees­te men­sen in de­ze we­reld. Zij be­pa­len door hun ge­dach­ten, woor­den en da­den wat er ge­beurt of zal gaan ge­beu­ren, en het mo­ment is ge­ko­men dat de mens zich be­wust moet wor­den van hoe hij leeft in re­la­tie tot an­de­ren, zo­dat hij dat ge­drag kan om­vor­men in iets be­ters...

Overlast leidt tot Stress en Ziekten

27 januari 2020, aangepast 7 februari 2022
leestijd: 5-7 minuten

Hebomoia leucippe Overlast kan op di­ver­se ma­nie­ren plaats­vin­den. Men­sen kun­nen last heb­ben van ge­lui­den, la­waai, geu­ren, stank, licht, a­so­ciaal ge­drag, on­ge­wens­te aan­ra­king, ... kor­tom al­les wat hun uit hun nor­male doen brengt. Dat­ge­ne dat ne­ga­tief in­werkt op de har­mo­nie in een men­se­lijk li­chaam kan tot stress en daar­door zelfs tot ziek­ten lei­den...

Pesten kan pijnlijk zijn voor de Ander

28 oktober 2019, aangepast 6 december 2020
leestijd: 4-6 minuten

Papilio cresphontes Pesten, men komt het in ver­schil­len­de leef­tijds­groe­pen te­gen. Niet al­leen kin­de­ren en pu­bers doen dat, maar ook vol­was­se­nen kun­nen er wat van. Wat de re­den hier­voor ook is, het heeft niets te ma­ken met res­pect en het kan heel pijn­lijk zijn voor de an­der. Bij pes­ten stelt de een zich bo­ven de an­der, vindt zich be­ter dan de an­der, maar dat is slechts een il­lusie. Alle mensen zijn op deze wereld gekomen om samen te leven en dat kan alleen als geleerd wordt respect te hebben voor de ander...

Verkrachting is zeer af­keu­rens­waar­dig

8 september 2019, aangepast 11 december 2020
leestijd: 4-5 minuten

Papilio glaucus Verkrachting in de be­te­ke­nis van ie­mand an­ders met ge­weld tot seks dwin­gen is een zeer af­keu­rens­waar­dige vorm van dis­res­pect. Dit ge­beurt zon­der toe­stem­ming van de an­der en is al­leen daar­om al ver­keerd. Men­sen moe­ten le­ven zon­der an­de­ren scha­de te be­rok­ke­nen, en dus heeft nie­mand het recht om het le­ven van een an­der bin­nen te drin­gen. Wat is er nou fijn aan als je je aan iemand vergrijpt...

bron: http://degrotedwaling.com/respectloos-gedrag.html