Boodschappen uit de toekomst t.b.v. de menselijke evolutie!
 

Leven in de Matrix

De matrix, wat is dat? Misschien zijn jullie bekend met de film “The Matrix”. Zou er een waarheid aan ten grondslag liggen of is dit pure fantasie van de schrijvers? In het kort is de matrix een technologisch systeem waarbinnen een werkelijkheid gecreëerd kan worden, en het universum waarin wij allemaal leven is zo’n gecreëerde werkelijkheid. Er zijn ook andere universa, die allemaal virtuele werkelijkheden zijn. Onze matrix is gehackt door een technologisch zeer geavanceerd cyborg-ras, die andere bedoelingen heeft dan de oorspronkelijke scheppers ervan. Hieronder en in de kolom “Artikelen” willen wij jullie nader bekend maken met het leven in de matrix. Om een bepaald artikel te lezen klik je op de titel ervan.

Wat de Matrix is en wat het Doel ervan is

26 juni 2020
leestijd: 6-8 minuten

Aglais urticae De matrix staat ei­gen­lijk voor een tech­no­lo­gisch sys­teem waar­bin­nen een be­paal­de wer­ke­lijk­heid ge­pro­jec­teerd kan wor­den, die niet van “echt” te on­der­schei­den is; we schrij­ven “echt” om aan te ge­ven dat de we­reld waar­in we le­ven ook niet echt is, en het dus niet mo­ge­lijk is om een ver­ge­lij­king te ma­ken met iets wat echt is. Diegenen die bekend zijn met de sciencefiction tv-serie Star Trek, weten wellicht dat ze daarin een holodeck hebben, waarin werkelijkheden middels een programma holografisch geprojecteerd kunnen worden, en het doel ervan is om bezoekers ervaringen te laten opdoen...

Mindcontrol om de Mens te sturen

3 juli 2020, aangepast 29 november 2020
leestijd: 11-14 minuten

Nymphalis aglais io Er zijn ver­schei­de­ne me­tho­den waar­op men de mens kan beïn­vloe­den. Vol­gens som­mi­gen wordt ond­er mind­con­trol ver­staan een tech­no­lo­gie om de mens (van af­stand) te stu­ren. Wij ech­ter zijn van me­ning dat ie­dere ma­nier waar­op de mens beïn­vloed kan wor­den een vorm van mind­con­trol is. We zul­len en­kele vor­men hier­van na­der be­kij­ken die al­ge­meen ge­bruikt wor­den om de mens te stu­ren...

Breek uit de Ma­trix door Be­wust­wor­ding

10 juli 2020, aangepast 28 februari 2021
leestijd: 6-8 minuten

Junonia coenia Wat de mens nodig heeft is be­wust­wor­ding van het feit dat hij in de ma­trix zit, an­ders zal hij er waar­schijn­lijk niet uit kun­nen stap­pen. Hij wordt in de ma­trix ge­hou­den door het pro­ces van ster­ven en we­der­ge­boor­te; ze doen er al­les aan om te voor­ko­men dat hij kan op­stij­gen naar ho­ge­re ni­veaus, van­waar hij niet meer zal te­rug­ke­ren. Al­le mooie ver­ha­len n.a.v. bijna-dood-er­va­rin­gen die­nen slechts om het be­staan van de ma­trix te ver­ber­gen...

Buitenaards Le­ven en de Matrix - Crowd Power

9 december 2019, bijgewerkt 8 mei 2022
totale video afspeeltijd: 42h32m
leestijd: 37-49 minuten

Limenitis arthemis In onder­staan­de vi­deo’s praat Arjan Bos met Mar­tijn van Sta­ve­ren over bui­ten­aards le­ven en de ma­trix. Daar­bij wor­den ook on­der­wer­pen aan­ge­haald die daar­aan ra­ken. Martijn van Sta­ve­ren zegt zo’n vijf­hon­derd­dui­zend jaar uit de toe­komst te ko­men, en dan ook nog uit een an­der uni­ver­sum dan het onze. Als klei­ne jon­gen had hij al er­va­rin­gen met bui­ten­aard­sen, en sinds en­ke­le ja­ren brengt hij zijn ken­nis on­der de men­sen mid­dels le­zin­gen en o.a. on­der­staan­de video’s....

Karma en de Hel als Con­tro­le­sys­te­men

23 augustus 2020, aangepast 1 december 2020
leestijd: 6-8 minuten

Agrias claudina De begrippen kar­ma en hel wor­den ge­bruikt om de mens on­der con­tro­le te hou­den. Deze con­tro­le­sys­te­men vul­len el­kaar aan en be­rei­ken een groot ge­deel­te van de mens­heid. Het is een ma­nier om de spi­ri­tualis­ten en de ge­lo­vi­gen te stu­ren; bei­de groe­pen wer­ken aan hun ver­los­sing om­dat ze meer van­uit hun hart le­ven. De ma­teria­lis­ten, die den­ken dat het le­ven op­houdt bij de dood, val­len hier­mee bui­ten deze con­tro­le...

De Nieuwe Dage­raad

25 juli 2021, bijgewerkt 24 april 2022
totale video afspeeltijd: 27h40m
leestijd: 21-27 minuten

Junonia hierta Helma Broekman, van de web­sites “Nieuwe Dageraad” en “Lichtkind”, laat de men­sen mid­dels en­ke­le vi­deo­films we­ten hoe de we­reld ach­ter de scher­men in el­kaar zit. Ze spreekt over de ar­chon­ti­sche krach­ten, het ho­lo­gra­fi­sche be­wust­zijns­veld, de ge­van­gen­schap van de men­sen­zie­len, de toe­komst van de men­sen als cyborg-men­sen, et cetera. Voor de­ge­nen die op zoek zijn naar meer ken­nis, meer waar­heid, om­trent wat er nou wer­ke­lijk aan de hand is in deze we­reld...

bron: http://degrotedwaling.com/leven-in-de-matrix.html