Boodschappen uit de toekomst t.b.v. de menselijke evolutie!
 

Ayahuasca als Na­tuur­lijk Ge­ne­zend Me­di­cijn

18 februari 2020, aangepast 16 oktober 2020
totale video afspeeltijd: 00:02:47
leestijd: 10-13 minuten

Papilio glaucus Wat is eigen­lijk de ach­terlig­gen­de re­den dat be­wust­zijns­ver­rui­men­de mid­de­len, zoals het na­tuur­lijke ge­ne­zen­de plant­me­di­cijn Aya­huas­ca, bij de wet ver­bo­den zijn? Is het er wer­ke­lijk om te doen de mens te be­scher­men te­gen de mo­ge­lij­ke ge­va­ren daar­van? Is de mens niet zelf­stan­dig ge­noeg om zelf een be­sluit hier­over te ne­men? Heb­ben de men­sen ge­vraagd om een op­pas?! Het is be­grij­pe­lijk dat er goe­de voor­lich­ting moet zijn, maar laat de be­slis­sing over het ge­bruik van deze mid­de­len dan aan de men­sen zelf over. Het nuttigen van grote hoeveelheden alcohol of medicatie is ook niet zonder gevaar, en toch is dát niet verboden! En wat te denken van het roken van tabaksmiddelen?

De Uitwerking van Be­wust­zijns­ver­rui­men­de middelen

Met bewustzijnsverruimende middelen wordt, zoals het woord al zegt, het bewustzijn verruimd. Normaliter is het bewustzijn van de mens beperkt tot het dagelijkse bewustzijn, wat bestaat uit het waarnemen van de wereld om hem heen, de reacties daarop en de daarbij behorende denkprocessen. Het hogere bewustzijn, dat onderbewust is, is bij vele mensen niet bekend; onder normale omstandigheden is het moeilijk toegankelijk. Dit hogere bewustzijn is datgene wat ons leidt in ons leven, dat antwoorden heeft op al onze vragen en dat voor de mens van zeer groot belang is. Dit is de spirituele kant van de mens die in contact staat met de onzichtbare wereld om hem heen.
Door het gebruik van bewustzijnsverruimende middelen kan de mens tijdelijk in contact komen met dat hogere bewustzijn in hem, ook wel de Ziel genoemd, en zich van veel dingen bewust worden. Zo kan hij o.a. inzichten ontvangen of aanwijzingen krijgen over hoe zijn leven te veranderen om uiteindelijk gezondheid te verkrijgen, of hij kan oplossingen aangereikt krijgen voor bepaalde problemen waar hij mee zit. Ook kan hij zich bewust worden van werelden en levensvormen waar hij met zijn dagelijks bewustzijn geen weet van heeft, maar die er wel degelijk zijn, maar menig psychiater wil je anders doen geloven. De psychiaters doen dat uit onwetendheid, iets wat ze in hun opleiding hebben meegekregen, zodat de mensen in de matrix gehouden kunnen worden.

Ayahuasca voor Be­wust­wor­ding en Gezond­heid

De belangrijkste ingrediënten voor Ayahuasca

Ieder mens heeft recht op een goede gezondheid en een gelukkig leven. De hedendaagse geneeskunde is niet in staat overal een passend antwoord op te geven, ook al proberen ze het, maar hun kennis is beperkt gehouden door de buitenaardse overheersers, die niet willen dat de mens gezond en gelukkig is, maar die ernaar streven om de mens een leven met problemen te geven, want dan is hij gemakkelijker controleerbaar. Zelfs al zijn de medici in staat een oplossing voor een probleem aan te dragen, dan nog zijn de machthebbers in staat om het van de markt te weren.
De oplossing van veel problemen kan de mens in zichzelf vinden. De spirituele weg bewandelen kan hierbij helpen, maar zelfs dat hoeft niet altijd voldoende te zijn. Dan zijn bewustzijnsverruimende middelen een manier om antwoorden te krijgen. We denken daarbij m.n. aan Ayahuasca, een Zuid-Amerikaanse drank, die helaas het verboden middel DMT bevat. Deze drank schijnt bij uitstek het middel te zijn voor wonderbaarlijke genezingen en onverwachte bewustwordingen.

Ayahuasca is in meerdere Lan­den verboden

Sinds 1 oktober 2019 is het door de Hoge Raad der Nederlanden verboden om Ayahuasca te importeren, met als argument dat de volksgezondheid beschermd moet worden; in meerdere andere landen was het al verboden. Maar realiseert de rechtsprekende macht zich wel dat zij hiermee de mens een goede kans ontneemt om zich te bevrijden? De rechtsprekende macht laat hier zien zich tegen de medemens te richten, door hem niet toe te staan zich te ontplooien en daardoor te komen tot een dieper mens-zijn. Hun bemoeienis gaat zover dat de mens steeds minder te zeggen heeft over zichzelf. Als dat geen inbreuk is op het recht op zelfbeschikking!?
De heersende machten hebben hier ook de hand in. Natuurlijke geneesmiddelen willen ze zoveel mogelijk verbieden, zodat de mens afhankelijk gemaakt kan worden van middelen die hem in feite niet beter maken, maar het ziekteproces in stand houden, want ... zieke mensen zijn gemakkelijker te overheersen. Alleen al hierom zouden de farmaceutische middelen verboden moeten worden.

Video: Elfie Tromp over het verbod op Ayahuasca
Link: https://www.youtube.com/yrbpiSQ8Mks
Elfie Tromp over het verbod op Ayahuasca

Bij deze video:
“Ayahuasca is verboden door de Hoge Raad; dit is een verkrampte panieksbeslissing. Het is onbegrijpelijk dat men dit verbiedt omdat er twee doden zijn gevallen, terwijl er jaarlijks duizenden mensen sterven door alcohol en door roken. Ayahuasca is in de laatste decennia gegroeid van obscuur religieus drankje naar bijna mainstreammiddel tot zelfverwezenlijking. Het drankje wordt genomen in een rituele setting, met meerdere begeleiders die zorgen voor de veiligheid van de mensen die ayahuasca ondergaan. Ayahuasca kan depressies en stress verminderen. We leven in een burnout-cultuur, en mensen hebben behoefte aan verlichting; helaas kan dat nu niet meer met ayahuasca.”

Medicijnen zijn niet zonder gevaren

Ayahuasca, als natuurlijk genezend medicijn, is inderdaad niet zonder gevaren, maar daarom zijn er ook voedingsvoorschriften als voorbereiding op zo’n ceremonie. Wie zich daar niet aan houdt loopt het risico op gezondheidsproblemen en kan daardoor zelfs overlijden. De vraag waar de rechtspraak zich mee bezig zou moeten houden is of de slachtoffers zich wel serieus gehouden hebben aan het dieet dat zij moesten volgen, en dat zij het gebruik van bepaalde medicijnen hebben gemeden. – Nou heeft de rechtspraak zich daar wel mee bezig gehouden, maar ze vindt dat je niet mag verwachten dat de deelnemers zich er ook aan houden. Maar dan kun je hetzelfde ook zeggen als iemand een overdosis medicijnen heeft genomen, dat medicijnen maar verboden moeten worden omdat je niet mag verwachten dat de patiënt zich aan het voorschrift houdt. – Daarnaast is het ook belangrijk dat de deelnemers zich mentaal voorbereiden en enkele dagen van tevoren al beginnen met meditatie. Zelfs seksuele onthouding wordt geadviseerd. Ayahuasca is een natuurlijk middel, dat, wanneer het goed wordt toegepast, niet gevaarlijk hoeft te zijn. Mensen met bepaalde psychische problemen kunnen er beter niet aan beginnen. Medicatie uit de farmaceutische industrie is onnatuurlijk van samenstelling, en alleen daardoor al ongezonder dan Ayahuasca, en bij verkeerde dosering kan het ook dodelijk zijn.

Bewustzijnsverruiming kan tot Open­ba­ring van de Waar­heid leiden

De Hoge Raad kan naar beste weten Ayahuasca verboden hebben om de volksgezondheid te beschermen, en dat is volledig legitiem, zonder de achterliggende reden te kennen dat bewustzijnsverruiming tot openbaring van de waarheid in deze wereld kan leiden, en dat dat de werkelijke reden van het verbod is. Het is een succesvolle tactiek om iets te verdoezelen door met een andere, legitieme, reden te komen. Dezelfde tactiek wordt ook toegepast om mensen over te halen tot vaccinatie voor de een of andere ziekte, met als doel om de mens te “infecteren” met zeer geavanceerde nanotechnologische middelen om mindcontrol te kunnen toepassen, en daarmee de mens geleidelijk over te nemen. Ziektes ontstaan niet vanzelf, ze worden gecreëerd in laboratoria en vervolgens op de bevolking losgelaten. Dat geldt ook voor chemtrails.

Enkele Doden door Aya­huas­ca waren Aan­lei­ding tot een Ver­bod

Voorafgaand aan dit verbod zijn er enkele gevallen van overlijden geweest door deelname aan een Ayahuasca-ceremonie. Deze doden gaven aanleiding tot een verbod. We weten niet wat de oorzaak hiervan was. Hebben de deelnemers zich wel goed voorbereid op de ceremonie? Hebben ze de ceremonie ondergaan met de juiste instelling, nl. voor genezing of inzicht, of wilden ze gewoon stoer doen en eens een keer een heftige Ayahuasca-ceremonie ondergaan om “erbij te horen”? Dit soort mensen stelt Ayahuasca in een kwaad daglicht!

In 2017 heeft een jongeman zelfmoord gepleegd, nadat hij in een Ayahuasca-ceremonie had gezien dat de mensen bestuurd worden door buitenaardse wezens. Hij heeft de waarheid gezien. Ook zijn uitspraak over implantaten zijn niet onwaar. Dit is allemaal mogelijk. Hij wist wat hij gezien had, maar de wereld om hem heen begreep hem niet. Het is de onwetendheid en de onkunde van de psychiaters die hem niet de juiste begeleiding hebben kunnen geven, die hem tot zelfmoord hebben gebracht. Zij waren van mening dat hij paranoïde schizofrenie met bizarre wanen had. Deze jongeman had er meer baat bij gehad als hij zich verdiept had in materie aangaande het buitenaardse, dan had hij bevestiging gevonden van het feit dat hij niet schizofreen was, maar zelfs dan nog kan het moeilijk zijn om dit weten met je mee te dragen. Hoe integreer je het in je dagelijkse leven zonder zelfmoord te (willen) plegen? We kunnen hierover alleen maar zeggen dat zelfmoord je uiteindelijk weer via reïncarnatie terugbrengt in dezelfde wereld, en dat is geen oplossing.
Links naar de betreffende artikelen:

Bewustwording en Gene­zing zijn verboden

Geestverruimende middelen maken de mens bekend met die wereld die men het liefst voor hem verborgen wil houden. De mens zou wel eens heel bewust kunnen worden van wat er werkelijk in de wereld aan de hand is, hij zou kunnen ontwaken, en dat is iets wat de heersende machten in deze wereld vooral niet willen. Zij zouden wel eens onttroond kunnen worden als een meerderheid hun ontmaskert. Dus worden deze middelen verboden, en daarmee wordt tevens het recht op genezing verboden.
Overigens, de medische wetenschappen staan onder controle van de overheersers, en de psychiatrie is ook een divisie waar kennis over buitenaardse zaken en paranormale zaken niet bekend mogen zijn, dus deze worden niet in de opleiding meegegeven. Diegenen die hier wel over spreken krijgen dan kort gezegd te horen dat ze dingen zien die er niet zijn. Zo zorgen de overheersers ervoor dat dit soort zaken niet teveel aandacht krijgt. “Sluit ze maar op in een inrichting, dan zijn we verlost van deze onruststokers en kan de manipulatie van de mensen doorgaan.”
Om woorden uit “The Last Words of Damon T. Berry” aan te halen: “Je moet eerst gek zijn en in een psychiatrische inrichting zitten om de wereld te kunnen begrijpen zoals die werkelijk is.”

pdf
bron: http://degrotedwaling.com/ayahuasca-als-natuurlijk-medicijn.html