Boodschappen uit de toekomst t.b.v. de menselijke evolutie!
 

De Overbodigheid van de Over­heid; de Mens als Slaaf

16 juli 2021, bijgewerkt 27 augustus 2021
totale video afspeeltijd: 00:09:28
leestijd: 14-19 minuten

Parnassius apollo De overheid neemt be­slis­sin­gen waar de men­sen te­gen­woor­dig niet meer te­vre­den mee zijn; zij staat niet lan­ger in dienst van het volk en ook niet meer in dienst van de mens­heid. Ze helpt de evo­lu­tie van de mens­heid niet naar een ho­ger plan, en maakt zich schul­dig aan het in stand hou­den van een cor­rupt sys­teem en de daar­aan ver­bon­den sla­ver­nij die bei­den al dui­zen­den ja­ren be­staan. De over­heid is een over­bo­dig­heid ge­wor­den. De men­sen ko­men in op­stand, en de over­heid denkt dat ze dat de kop moet in­druk­ken. Heeft ze dan niet in de gaten dat de mensen hiermee aangeven dat de overheid verkeerd bezig is? Als zij zo doorgaat zullen haar dienaren straks allemaal letterlijk aan de schandpaal genageld worden. De overheid dient de agenda van de machthebbers die eropuit zijn de mensheid volledig te overheersen. Dit heeft niets meer met democratie te maken, waarin de overheid het volk moet dienen, maar ze dient hier hoofdzakelijk de Europese belangen.

In Atlantis ontstond het huidige Sys­teem van Over­heer­sing

Ten tijde van Atlantis had de god Poseidon, ook bekend als Ea, de Enki, en bij de Egyptenaren als Thoth, tien kinderen bij een aardse vrouw verwekt. Deze kinderen werden de tien koningen/goden die regeerden over evenzoveel delen van Atlantis, en voerden een economisch-, politiek- en religieus systeem in, volledig volgens het Anunnaki-systeem van overheersing. De religie was om de goden te vereren en te herdenken, wat later werd overgenomen door de Grieken, de Egyptenaren en uiteindelijk de meeste religies in de wereld. De mensen van Atlantis waren dankbaar voor wat ze allemaal van deze koningen geleerd hadden, en schijnen paleizen en andere indrukwekkende bouwwerken te hebben gecreëerd. Niet duidelijk is of ze hiervoor als slaven werden gebruikt of dat dat vrijwillig gebeurd is. Als we kijken naar de huidige religies dan wordt duidelijk dat vele mensen veel voor hun geloof over hebben, dus mogelijk dat de Atlantiden dit ook vrijwillig gedaan hebben.

Echter, het ingevoerde systeem was er mede om de mens onder controle te krijgen, maar dat had hij niet in de gaten, want hij was vervuld van dankbaarheid voor deze goden, voor wat ze allemaal van hun hadden geleerd. Zomaar uit het niets ontstond een bloeiende cultuur, die ook al een eigen militaire macht had. De militaire dienstplicht was toen al bekend. Buurlanden werden veroverd, en dat alleen maar om de heerschappij van Atlantis uit te breiden. Waar komt deze agressie toch vandaan? Waarom moeten landen veroverd worden? Wat brengt het op? Als goden je leren om te strijden, dan mag je je toch wel afvragen of dit goed genoemd kan worden. Door de vele veroveringen die deze koningen op hun naam hadden staan, lieten ze al weten geen respect te hebben voor de medemensen. Dit heeft duidelijk niets te maken met liefhebbende goden die men zou moeten aanbidden.

Het Systeem van Over­heer­sing leidt tot Onder­gang van de Mens

Kortom, de buitenaardsen hadden toen al een systeem geïntroduceerd wat heden ten dage in vele landen nog steeds terug te vinden is, en oorlog vindt ook nog steeds plaats.
Is er nou nooit iemand geweest die op de gedachte is gekomen dat dit systeem misschien niet het juiste systeem is?! Waarom wordt dit al millennia lang gekopieerd? Waar haalt iedere regeringsleider of andere machthebber het vandaan om mensen te verplichten tot zo’n systeem? De meerderheid van de mensen heeft zich millennia lang laten (mis)leiden, en daaraan is momenteel een eind aan het komen. Mensen hebben geen overheid meer nodig, want dat is een overbodigheid geworden. Millennia geleden was het waarschijnlijk wenselijk dat onwetende mensen over o.a. landbouw en bouwkunst opgeleid werden door deze goden, en lieten ze zich graag leiden. Maar in de tussentijd is de mens bewuster geworden, en gaat hij op zoek naar de waarheid in de wereld, en ontdekt hij, mede door internet, dat er heel veel voor hem verborgen is gehouden. De mens heeft ontdekt dat de overheden zaken legaliseren die uiteindelijk zullen leiden tot de overheersing van de mens en tot de ondergang van diens mens-zijn.

De Schepping van een Nieuwe Wereld Orde en Sla­ver­nij

De overheden werken mee aan de schepping van een “Nieuwe Wereld Orde”, niet wetende dat dat uiteindelijk zal leiden tot totale controle over iedere mens. Eén digitale munteenheid, waarmee alle geldstromen gecontroleerd kunnen worden, en de bankrekeningen van de mensen met één druk op de knop geblokkeerd kunnen worden. Eén geloof in de valse god. Iedereen wordt gemonitord middels het 5G-netwerk, waarmee de mens uitgelezen en bestuurd kan worden. Er zal geen privacy meer zijn, nog slechts volgzaamheid volgens een strak programma voor deze nieuwe vorm van slavernij.

De Mens wordt via Voe­ding en Stra­ling negatief beïnvloed

In de landbouw wordt kunstmest gebruikt om de voedselproductie op te voeren, maar dat het ook schadelijk is voor de bevolking, dat wordt genegeerd. Dieren worden hoofdzakelijk gefokt voor het vlees, maar dat ze daarvoor groeihormonen krijgen toegediend die ook in het menselijk lichaam terechtkomen, dat vindt men niet belangrijk. Dat dieren harteloos worden geslacht, en dat de stress en de gifstoffen die daarbij vrijkomen ook in het menselijk lichaam terechtkomen, dat wordt niet vermeld. En zo voegt men ook allerlei stoffen toe aan de voeding, het drinkwater en de lucht, bewust om de mens ziek te maken. Veel voedingsmiddelen dienen geen ander doel dan een genotsmiddel te zijn; het kost het lichaam alleen maar energie om dat weer af te breken en de organen worden daardoor extra belast, wat uiteindelijk kan leiden tot uitval van deze organen.

Daarnaast brengt men ook steeds meer straling in de ether, zoals wifi- en gsm-straling, en weigert de overheid de bewijzen van hun schadelijkheid mee te nemen in hun besluitvorming. Deze overheid is een overbodigheid geworden. De mensen worden niet meer gehoord en nog slechts als slaven gezien die gewoon hun mond moeten houden en mee moeten lopen met de massa, en alles moeten doen wat de overheid hun zegt te doen. Politiebeambten, militairen en zelfs rechters ondersteunen dit systeem, en allen vergrijpen zich daardoor aan hun medemens, in die zin dat ze hun onheus behandelen, en dat alleen maar voor het in stand houden van het systeem dat ons allen opgelegd is. Wat een waardeloos systeem waarin de overheid niet meer luistert naar de mensen en waaraan zoveel onwetende dienaren gewetenloos hun medewerking verlenen. De mensen hebben er genoeg van, en dat laten ze weten ook.

Door Regels wordt de Men­se­lij­ke Crea­ti­vi­teit beperkt

In de wereld is zowat alles aan regeltjes opgehangen. In het bedrijfsleven mag je eigenlijk weinig zelf besluiten, want het moet volgens de regels gaan, en daarmee wordt de mens enorm beperkt in zijn creatieve oplossende vermogens. Zelfs als je iets aanvraagt bij de overheid, moet dat via allerlei omwegen gebeuren, alles moet geregistreerd worden en niemand mag van die regels afwijken. Is het nog niet opgevallen, dat zodra mensen zich aan regels overleveren, dat ze in feite niets anders zijn dan biologische robotten, die alleen maar opdrachten uitvoeren voor anderen, net zoals een computerprogramma opdrachten uitvoert die een ander erin geprogrammeerd heeft? Het leven is één groot programma, waarin weinig inbreng van persoonlijke wensen aanwezig is. De wensen die de mensen wel denken te hebben zijn meestal slechts kopieën van anderen, zonder echte eigen inbreng.

De Wetgeving is er niet langer om de Mens te Be­scher­men

De wetgeving is er niet om de mens te beschermen – men laat de mensen teveel aan zichzelf over –, maar om de economie in stand te houden, ongeacht of de inwoners van het land in stand blijven. Mensen worden ziek gemaakt door de medemens, en de overheid kan alleen maar zeggen dat het land een goed zorgsysteem heeft waar je bij terecht kunt. Vrouwen die verkracht zijn, moeten maanden wachten op hulp van de politie, maar als bij wijze van spreken iemand 10 euro van je gestolen heeft, dan gaan ze met 3 politiewagens met loeiende sirene achter de dader aan. Hieruit blijkt al dat alles om geld draait, en niet om de mens!

Rechtspraak zou gratis moeten zijn, maar je moet betalen om je gelijk te krijgen.

Het is ongelooflijk hoe de mens gedwongen wordt om in het systeem mee te werken. Het zou ieders vrije keus moeten zijn of hij dat wil of niet. De overheid komt met allerlei regeltjes om de mensen, het “vee”, een bepaalde kant op te drijven. Ze moeten werken, omdat ze anders geen inkomen hebben om zichzelf en eventuele familieleden te onderhouden. Ook worden mensen gedwongen een baan te nemen die ze niet willen, alleen maar ter vervanging van een uitkering, i.p.v. dat men die banen aanbiedt aan personen die die banen met plezier willen doen.

Mensen die om gezondheidsredenen hun leven vroegtijdig willen beëindigen, worden dwarsgezeten door de wet. Laat die mensen toch doen wat zij willen en houd hun niet langer in een lijdenstoestand. De mens is baas over zichzelf en zijn eigen lichaam, daar moet verder niemand anders zich mee bemoeien!

De overheid en de rechtspraak vertrouwen volledig op de onwetendheid in de wetenschappen, alsof dat de enige bron is van informatie, en daardoor worden er vaak verkeerde beslissingen of keuzes gemaakt. Kijk eens naar de beslissingen die er genomen worden i.v.m. de coronapandemie. De onwetende regeerders laten zich bijstaan door de onwetenden in de wetenschappen, en ze nemen aan dat hun adviezen juist zijn, en nemen die dan ook zondermeer over. Zo zijn diverse instanties in staat om de overheid te manipuleren, een bepaalde kant op te sturen, en daarmee het volk een bepaalde kant op te dwingen. Het is ook mogelijk dat wetenschappers in opdracht van de overheid bewust verkeerde adviezen geven, waarmee de overheid een bepaald plan of beleid erdoor kan drukken en zichzelf verdedigt door te zeggen dat het wetenschappelijk onderbouwd is.

De Mensen pikken het niet langer

De mensen pikken het niet langer dat hun vrijheid aan banden wordt gelegd. Al millennia lang wordt er over hen geheerst door overheden, overheden die keuzes maken “in het belang van het volk”, terwijl het volk er niet eens meer achter staat. Ze hebben er genoeg van en willen zelf bepalen wat goed voor hun is.
We verwijzen naar de relletjes die er n.a.v. de coronamaatregelen hebben plaatsgevonden in diverse plaatsen in Nederland, maar het speelt zich ook op andere locaties in de wereld af.
In Nederland leidde de verdere beperkingen van ’s mensen vrijheid, door het opleggen van een avondklok, tot relletjes. De mondkapjesplicht, met als “doel” om de verspreiding van het COVID-19 virus te beperken had al tot veel ophef geleid.

De Ontwaakte Mensen stralen hun Onvrede uit

Mensen die onze website en soortgelijken lezen, zijn zich er inmiddels wel van bewust dat er iets niet klopt in deze wereld. Dat er sprake is van slavernij, overheersing, en uitbuiting van de mens. De ontwaakte mensen stralen deze energie uit in de wereld om hun heen, en dat wordt opgepakt door de mensen die er iets mee kunnen doen en ook werkelijk doen! Onze onvrede over het systeem, wordt door hun vertaald in agressie. Let wel, dat is de agressie van ons allemaal die zij doen manifesteren. We zouden hun daarvoor dankbaar moeten zijn, maar wat doen de overheden en de media? Zij vinden dat er hard moet worden opgetreden, dat dit niet kan in deze maatschappij. Maar mensen toch, deze vrijheidsstrijders laten jullie zien dat we het niet langer pikken. Het kan zo niet langer doorgaan, er moet een einde komen aan het systeem dat zo corrupt is dat het gewoon geen bestaansrecht meer mag hebben. Maar oh oh, wat houden we ons graag vast aan iets wat vertrouwd is, ook al is het door en door verrot. We durven niet los te laten, maar toch zal het moeten, dus bereid jullie maar alvast voor op de komende tijden.

De Corruptie bij de Ame­ri­kaan­se Pre­si­dents­ver­kie­zin­gen

Wat te denken van de corruptie bij de Amerikaanse Presidentsverkiezingen. Het is overduidelijk dat er gefraudeerd is bij het tellen van de stemmen, maar geen rechter durft zich hieraan te wagen, want Donald Trump had zijn ambtstermijn moeten verlengen, maar hij werd hierin gedwarsboomd door zoveel partijen, dat het eigenlijk te gek is voor woorden dat men dit zo maar laat gebeuren. Zitten de rechters mede in deze corruptie? Denken jullie dat de Amerikanen gek zijn? Denken jullie dat de rellen daar misplaatst zijn? Nee hoor, ook daar zijn ze wakker geworden en weten ze dat er iets niet klopt en dat laten ze duidelijk weten. De verborgen partijen achter de schermen hebben de verkiezingen gemanipuleerd, en Joe Biden gelooft werkelijk dat alles heel eerlijk gegaan is, en dat hij het Presidentschap eerlijk heeft gewonnen.

En de politie treedt alweer tegen haar eigen broeders en zusters op door ze bij die rellen hard aan te pakken. Hoe onmenselijk is dat wel niet. Zij zijn mede verantwoordelijk voor het in stand houden van het corrupte systeem. Oh, dat weten ze natuurlijk niet, zij doen gewoon gewetenloos hun werk. Dat is steeds meer het beeld van de toekomstige mens: de cyborgs die alleen maar hun werk doen als harteloze “mensen”, die alleen maar één doel voor ogen hebben: hun huis afbetalen, op vakantie kunnen gaan en hun gezin onderhouden. En dat allemaal ten koste van het welzijn van de ander!!

De Wereld is op een Keer­punt beland

Het kan zo niet langer door blijven gaan. De wereld is op een keerpunt beland, er zal een revolutie moeten komen, en die komt er ook. De reacties van de burgers tegen overheidspersoneel, zoals de politie, is slechts een begin. De opstand van mensen tegen het 5G-netwerk is een ander signaal. De opstand van mensen als er weer een donkergekleurde burger door de politie gedood is, is ook een signaal. De mensen pikken het niet meer, het systeem is door en door corrupt en de mens wordt niet meer gezien als mens, maar als vee, en dat gaat nu tot een einde komen. Degenen die het toch nog wagen om de mens als vee te beschouwen, en dan kijken we naar de overheden, de politie, de militairen, de ME en de rechters, zullen moeten weten dat de mensen dit niet meer lang blijven toleren. Het zou heel verstandig zijn voor deze “veedrijvers” om zich bewust te worden van waar ze mee bezig zijn, en zich aan te passen aan de eisen van de komende mensheid. Dus bereid jullie maar alvast voor!

Video: De overheid uitgelegd
Link: https://www.youtube.com/EUS1m5MSt9k
De overheid uitgelegd

Bij deze animatie-video:
Een buitenaards wezen komt op aarde kijken naar de vooruitgang die de mensheid geboekt heeft, en een aardbewoner wil hem voorstellen aan de overheid. Het buitenaards wezen kan zich niet voorstellen dat wij mensen de macht uit handen hebben gegeven aan een groep, de overheid, die beslissingen neemt waar wij het niet mee eens zijn, en dat zij domme regels heeft opgesteld die aangeven wat de mensen wel en niet mogen doen, en ook dwang uitoefent en straffen uitdeelt aan het volk dat eigenlijk de “baas” is over de overheid.

pdf
bron: http://degrotedwaling.com/de-overbodigheid-van-de-overheid.html