Boodschappen uit de toekomst t.b.v. de menselijke evolutie!
 

Verdeel en Heers over de Aarde

4 juli 2020, aangepast 7 december 2020
leestijd: 6-8 minuten

Vanessa cardui Als de men­sen zich zou­den ver­eni­gen, zou­den de macht­heb­bers/over­heer­sers niet lang meer stand kun­nen hou­den. Om dit te voor­ko­men heb­ben ze al­ler­lei sys­te­men be­dacht om de mens maar zo­veel mo­ge­lijk ver­deeld te hou­den, zo­dat ze kun­nen blij­ven heer­sen over de men­sen op de ge­he­le Aarde.

Verdeeldheid in de We­reld door verschillende Talen

We vinden over de Aarde verspreid ongeveer 6800 levende talen, waardoor het moeilijk is voor de mensen om met iedereen in de wereld te communiceren, laat staan dat men een gezamenlijk streven kan hebben tegen deze overheersers. Deze verschillende talen zijn niet het gevolg van natuurlijke evolutie, maar zijn gestuurd in hun evolutie om deel van de “Verdeel en Heers”-tactiek uit te maken.

Honderden Verschillende Le­vens­op­vat­tin­gen in de We­reld

Een andere bijdrage aan de “Verdeel en Heers”-tactiek is de creatie geweest van honderden verschillende religies en spirituele tradities in de wereld (bron: https://nl.wikipedia.org). Door de verschillende opvattingen over het leven, over God en de Schepping, het doel daarvan, en hoe het beste te leven, ontstaan er gemakkelijk meningsverschillen en mogelijk godsdienstoorlogen. Ook dit brengt de mensen niet bij elkaar; er hebben zich inmiddels vele verschillende groeperingen gevormd, die er allemaal hun eigen gewoonten op nahouden, afgescheiden van de rest.

In stand houden Ras­sen­dis­cri­mi­na­tie leidt tot Ver­deeld­heid

Over de Aarde verdeeld vinden we verschillende mensenrassen, waarvan sommigen de anderen niet accepteren. Ook dit leidt tot verdeeldheid van de mensheid. Wordt de mens geleerd dat ieder ras evenveel recht heeft om op deze wereld te leven en dat iedereen geaccepteerd moet worden, ongeacht van welk ras hij deel uitmaakt? Als dat niet gebeurt, omdat men dat in het onderwijs “niet belangrijk” vindt, dan maakt men zich schuldig aan het in stand houden van discriminatie, en zijn het niet de machthebbers die controle hebben over het onderwijs?

Gezondheidsproblemen leiden tot Ver­deeld­heid

Het is duidelijk dat er in de wereld heel veel mensen zijn die op de een of andere manier lichamelijke of geestelijke problemen hebben. Het lijkt wel normaal te zijn om zo’n probleem te hebben, en het is ook de bedoeling van de overheersers dat mensen problemen hebben met hun gezondheid. Gezondheidsproblemen leiden ertoe dat de mens zich moeilijker kan verbinden in groepen, dus ook dit leidt tot verdeeldheid. Er worden stoffen toegevoegd aan de voeding en het water, er wordt straling in de ether gebracht, evenals verontreiniging van het milieu in de lucht, het water en het land.
Wil de mens genezen, dan wordt hem de alternatieve geneesmethoden liever onthouden, want genezen mag hij niet, maar het geloof op genezing mag wel in stand gehouden worden door regelmatig bezoek aan artsen, therapeuten en specialisten, die door hun beperkte opleiding in sommige gevallen weinig anders kunnen doen dan pappen en nathouden. Alternatieve geneeswijzen vallen niet meteen in de smaak bij de regulier geneeskundigen, omdat er geen wetenschappelijk bewijs voor is. Maar wordt er wel onderzoek naar gedaan, of laat men dat gemakshalve maar achterwege, zodat bewijzen voor de effectiviteit ervan uitblijven? Zijn het niet de machthebbers die de wetenschap onder controle hebben? Alternatieve geneeswijzen vallen ook niet onder de basiszorgverzekering. Zou dat zijn omdat er geen wetenschappelijke basis voor is, of mag het alternatieve niet teveel aandacht krijgen?
Alternatieve voeding, zoals biologisch(-dynamische) voeding doet ook maar langzaam zijn intrede. Gezonde voeding is een gevaar voor de mensheid, want stel dat ze gezond wordt.
Deze bijdrage aan de “Verdeel en Heers”-tactiek m.b.t. de gezondheid van de mensen, is een directe aanslag op alle mensen. Dit moet niet langer getolereerd worden!

Financiële Problemen kunnen Men­sen in een Iso­le­ment brengen

Financiële problemen kunnen er ook toe leiden dat mensen in een isolement terechtkomen. Aangezien het financiële systeem er is om de mens onder controle te kunnen houden, wordt het hiervoor ook gebruikt. Mensen worden gestimuleerd om een eigen huis te kopen, maar daardoor worden ze juist afhankelijk van een geldverstrekker, die geld met rente terug wil zien. Dit is een beperking van de vrijheid. De mens kan het beste streven naar zoveel mogelijk financiële onafhankelijkheid.

Strijd in de Sportwereld brengt de Men­sen niet dichter bij El­kaar

In de sportwereld wordt vrijwel altijd oorlog gevoerd. Partijen strijden naar overwinning op de andere partij(en), en gaan hierin soms zover dat ze gemeen spel leveren. Aanhangers van deze partijen kunnen met elkaar op de vuist gaan; waar is de eenheid gebleven? Ook op deze manier komen de mensen niet dichter tot elkaar.

Oorlogen en Conflicten met de Mede­mens i.p.v. met de vijand

Er worden oorlogen gevoerd in de wereld, gericht tegen de medemensen, terwijl men zich juist zou moeten verbroederlijken. De mensen zouden alleen maar oorlog moeten voeren tegen de buitenaardse overheersers en hen die voor en met de overheersers werken. De medemens moet niet langer als de vijand gezien worden, want dat is hij niet. De echte machthebbers zijn de vijand!
Overheden menen dat ze alles te zeggen hebben over het volk, en creëren daarmee een conflict tussen henzelf en het volk. Onder democratie wordt toch iets anders verstaan, maar er is helemaal nooit sprake geweest van democratie, want dat is een woord dat men gebruikt om de mens het gevoel te geven dat hij enige inbreng heeft, maar dat is niet zo. De macht heeft altijd gelegen bij de overheden, maar er moest iets gedaan worden om het volk onder controle te houden.

pdf
bron: http://degrotedwaling.com/verdeel-en-heers-over-de-aarde.html