Boodschappen uit de toekomst t.b.v. de menselijke evolutie!
 

De Sasquatch Boodschap aan de Mensheid - Boek 1

1 november 2020
leestijd: 4-5 minuten

Hoofdstuk 10

“Er zijn ook ma­nie­ren om kunst­ma­tig in te grij­pen en het pro­ces van de in­car­na­tie van de ziel te beïn­vloe­den, maar het is hier erg be­lang­rijk om het on­der­scheid te ma­ken tus­sen ver­schil­len­de in­ten­ties die de han­de­ling mo­ti­ve­ren en de ge­bruik­te me­tho­den. Toen onze gemeen­schap­pe­lij­ke Ster­ren­oud­sten hun ge­ne­tisch ma­te­riaal op Aarde in­tro­du­ceer­den, eerst door de con­cep­tie van mijn Sasquatch-volk en la­ter door de ge­boor­te van jul­lie Men­sen, maak­ten hun in­ten­ties deel uit van een gro­te­re Kos­mische Orde in overeenstemming met de Goddelijke Wet, omdat ze hun genetische herinneringen, bewustzijn en kennis naar deze jonge Aarde brachten, in een groter plan voor geëvolueerde zielen om hier te incarneren, en de zaden te worden van Universeel Bewustzijn, op een andere buitenpost van spirituele evolutie.

Aangezien het genetisch materiaal uit verre werelden die zich in ruimte en tijden anders hebben ontwikkeld grotendeels divers en meestal onverenigbaar zijn, is de manier waarop de Sterrenoudsten hun genetische herinneringen op een nieuwe planeet introduceren meestal door aan hun eigen DNA één of enkele genen toe te voegen van een goed geëvolueerde en aangepaste soort die inheems is op de lokale planeet. Dit hele proces wordt op een zeer spirituele manier uitgevoerd, inclusief hulp en samenwerking met de ziel die is uitgenodigd en verwelkomd om te incarneren.

Het is hier zeer belangrijk om een duidelijk onderscheid te maken tussen dit dharmische evolutieproces voor de zielen en werelden, bedoeld om levensbewustzijn door het hele Universum te verspreiden en om spirituele verbintenissen op een universele schaal te creëren, en de tegenovergestelde praktijken, de onaanvaardbare, schadelijke, egoïstische en kwaadaardige methoden waarmee genetische manipulaties en hybridisaties zijn uitgevoerd door de rebellerende lagere heren sinds de ondergang van Atlantis, ook op mijn volk en op jouw volk. Deze experimenten zijn tot op de dag van vandaag niet gestopt, maar worden in het diepste geheim uitgevoerd door jullie moderne onbeschaafdheid.

Die geheime programma’s hebben te veel soorten GMO-hybriden gecreëerd om op te noemen, vaak monsters, om verontruste zielen uit lagere rijken toe te staan de fysieke dimensie van deze thuisplaneet binnen te gaan en zich te bemoeien met de evolutie ervan. Om deze reden dragen sommigen vandaag zelfs lichamen van onze Sasquatch-mensen die niet echt ons zijn, noch verbonden zijn met onze grotere Ziel, anders dan door het genetische geheugen van ons gestolen DNA. Dit is ook de reden waarom we terughoudend zijn om DNA-sporen achter te laten, opdat zij deze niet misbruiken.

Het begon in de dagen van de val van Atlantis, toen de lagere heren met de hulp van het Hagedisvolk begonnen met het klonen van hun eigen DNA om meer zielen van de lagere rijken onder hun controle ons fysieke vlak te laten betreden. Aangezien al het genetische geheugen zijn grenzen heeft, creëert het toevoegen van verschillend DNA of het mengen ervan meerdere mogelijke resultaten, maar met de intenties van controle van de lagere machten zijn de resultaten zeer schadelijk en nadelig voor de lange termijn evolutie van het bewustzijn op onze planeet.”

SunBôw

bron: https://sasquatchmessage.com/book-1
vertaling: DeGroteDwaling.com

bron: http://degrotedwaling.com/sasquatch-boodschap-aan-de-mensheid-boek1-10.html