Boodschappen uit de toekomst t.b.v. de menselijke evolutie!
 

De Sasquatch Boodschap aan de Mensheid - Boek 1

27 oktober 2020
leestijd: 5-7 minuten

Hoofdstuk 7

“Nu je meer be­wij­zen van ons be­staan hebt ge­zien, ge­hoord en ge­voeld, dan je kunt rap­por­te­ren, weet je wie we zijn en hoe we ver­bon­den zijn. Op het­zelf­de ni­veau, om­dat je vreed­zaam met en­ke­len van ons hebt ge­spro­ken, kent de gro­te­re Ziel van on­ze soort jou nu en is met jou ver­bon­den.

De bood­schap van mijn volk is niet een van de geest, maar een van de Ziel, geïn­spi­reerd door het hart. We zijn niet be­zig met woor­den, noch met ver­fijn­de re­to­riek om ons uit te druk­ken, maar pro­jec­te­ren de beel­den van on­ze ge­dach­ten di­rect in de ziel die be­reid is om op deze ma­nier te com­mu­ni­ce­ren.

De grootste intelligentie is de intelligentie van het hart, de zetel van de Ziel en de sterkste bron van magnetisme in onze wezens. Het maakt telepathische communicatie op etherisch niveau mogelijk, evenals astrale projectie en echte empathie. Door het hart kunnen we voelen wat andere wezens voelen en kennen we natuurlijke compassie. Telepathische verbinding is niet door de geest, maar door de Ziel. Het aanraken van de collectieve Ziel met bewustzijn heeft krachtigere effecten dan het bereiken van de collectieve geest met ideeën. Het geeft betere resultaten voor de evolutie.

De Ziel voelt door het hart en kan voelen wat andere wezens voelen, dieren, planten, stenen of andere levensvormen. Elk voelend wezen kan op deze manier communiceren en elkaar op een telepathische manier begrijpen, zonder gebruik te maken van gearticuleerde spraak, enige bewoordingen of formules, behalve wanneer de geest de waarnemingen vertroebelt, waardoor het bewustzijn wordt beperkt tot een berekenbare, tastbare, verklaarbare vergelijking.

Mijn volk heeft, net als de dieren, dit universele vermogen om te communiceren via de ziel behouden, wat de meesten van jullie volk gedeeltelijk of volledig hebben verloren. We hebben geen ingewikkelde grammatica- of syntaxisregels ontwikkeld, noch een grote diversiteit aan woordenschat of gesproken talen, noch iets van technologische complexiteit bedacht, zoals jullie mensen hebben in hun steeds veranderende creatieve evolutie. Maar we hebben ons natuurlijke vermogen behouden om de zielen van alle levende wezens en van onze thuisplaneet, Moeder Aarde, te horen.

Mijn mensen kunnen, zoals alle voelende wezens, dezelfde emoties voelen als jouw mensen, maar om verschillende redenen. Omdat we nog steeds de emoties van andere levende wezens en van Moeder Aarde horen, voelen we empathie.

We voelen de vreugde van de vlinder in de bloem, de trots van de zalm die in de watervallen springt, het vertrouwen van de roedel wolven, de uitademing van de vliegende adelaar, de sereniteit van de eik.

Maar we voelen ook de kreet van degenen die pijn lijden, sterven en lijden aan ziekten en vergiften die door jullie mensen werden geïntroduceerd en die werden opgelegd aan alle levensvormen op deze thuisplaneet die we kregen om te delen, waardoor soorten en ecosystemen in een dramatisch tempo worden uitgeroeid. We horen de pijnen en de kreten wanneer de geluiden van jullie vervuilende motoren de natuurlijke harmonie van onze wildernis afbreken, of wanneer jullie machines de heilige gronden verscheuren, de rotsen breken, de jammerende bomen doorsnijden, de ondergrond doordringen of doorboren.

We horen de pijn van de waterdieren, die met miljoenen aan wal spoelen, stikken of muteren vanwege de activiteiten van jullie mensen en de nalatenschap van de dood waarmee de onbeschaafdheid, die jullie volk tot slaaf maakt, onze planeet heeft achtergelaten. We horen de pijn van je eigen mensen die tevergeefs om hulp roepen, terwijl ze sterven in genocides, lijden of hun toevlucht zoeken voor het kwaad dat hun eigen mensenbroeders hen hebben aangedaan.

Complexe ideologieën van de geest, ondersteund door verfijnde retoriek, kunnen de ziel verblinden en het hart tot zwijgen brengen, wat veel schade toebrengt aan de natuurlijke harmonie en andere wezens. Het Menselijk Volk moet zich opnieuw verbinden door de intelligentie van het hart met de wijsheid van de Ziel, en empathie en mededogen voor iedereen voelen. Ze moeten met hun hart luisteren naar de stemmen van de andere zielen. Als ze dat doen, zullen ze net als wij de kreten van pijn horen en weten dat het zo ondraaglijk is, dat alle geweld en vernietiging meteen gestopt moet worden.

Als je denkt dat dit idealistisch en onrealistisch is, vraag jezelf dan af hoe lang jullie onbeschaafdheid nog in stand kan worden gehouden met jullie groeiende bevolking. En vergeet dan niet hoe lang mijn volk hier al waakt over onze jongere broeder. We hopen deze thuisplaneet nog steeds met jullie te delen voor vele eonen die komen gaan.”

SunBôw

bron: https://sasquatchmessage.com/book-1
vertaling: DeGroteDwaling.com

bron: http://degrotedwaling.com/sasquatch-boodschap-aan-de-mensheid-boek1-7.html