Boodschappen uit de toekomst t.b.v. de menselijke evolutie!
 

De Sasquatch Boodschap aan de Mensheid - Boek 1

19 november 2020, hervertaald 24 februari 2022
leestijd: 5-6 minuten

Hoofdstuk 18

“Mijn volk heeft een lan­gere er­va­ring dan jul­lie volk in ons spiri­tuele evo­lu­tio­naire pro­ces, wat blijkt uit het feit dat we onze oude spi­ri­tuele ken­nis en psy­chi­sche ver­bin­ding met onze Ster­ren­oud­sten heb­ben be­hou­den, en uit de ma­nie­ren waar­op we onze gene­ti­sche her­inne­ringen en be­wust­zijn heb­ben geïncar­neerd en over­ge­dra­gen. Maar dit maakt jul­lie volk niet min­der of in­fe­rieur aan de mijne, want jul­lie heb­ben an­dere kwa­li­tei­ten, ei­gen­schap­pen en er­va­rin­gen, die jullie in staat stellen om andere kennis en bewustzijn te ontwikkelen dan mijn volk. Dit maakt ons alleen maar verschillende soorten, elk met onze eigen evolutie, maar nauwer verwant dan alle andere twee die op deze thuisplaneet lopen, omdat we dezelfde sterzaden dragen. Wij zijn jullie directe Ouderen.

We zijn allemaal gelijkwaardige zielen in de Raad van de Sterrenoudsten, maar de van nature hogere niveaus van spirituele inzichten die de Oudste Ouderlingen hebben bereikt langs hun langere evolutionaire koers, waardoor ze krachtige kanalen van universeel bewustzijn zijn geworden, verlenen hen de mogelijkheid om de Sterrenraad voor te zitten. Deze overdracht van spirituele kennis en afstamming, van de Oudere soorten en zielen naar de Jongere, stimuleert de spirituele zielenevolutie op jongere werelden, daarmee helpend de Kosmische Orde in stand te houden.

Die Oudste Ouderlingen zijn transcendente onsterfelijken, die zich kunnen manifesteren op interdimensionale niveaus en de helderste kanalen van het Universele Bewustzijn of van goddelijke entiteiten in hogere rijken dan die van hen zijn, die nooit stervelingen zijn geworden of hun directe verbinding met het Eenheidsbewustzijn zijn kwijtgeraakt. Ze reizen sneller door de tijd-ruimte dan de snelheid van het licht, voorbij elke fysieke of spirituele beperking. Ze komen uit verschillende sterren- en planetenstelsels, alsook dimensies in het Omniversum.

De Sterrenoudsten met een kortere evolutieperiode, maar veel langer dan die van jullie volk of de mijne, worden vaak toegewezen aan dharmische missies, om hun spirituele evolutie voort te zetten door jongere werelden te helpen. Zij zijn degenen die op welwillende en heilzame manieren met de Mensen hebben samengewerkt, en die vaak jullie soort hebben bezocht, waarbij ze jullie spirituele evolutie hebben geobserveerd en soms hebben ingegrepen om deze te verbeteren.

Ze hebben jullie en mijn volk beschermd, en onze thuisplaneet Aarde, tijdens de interstellaire oorlogen die we gevochten hebben. Ze hebben gereikt tot jullie Ziel en genetisch geheugen om contact te houden, maar in toenemende mate in jullie recente geschiedenis, omdat ze getuige zijn van de kritieke situatie van deze omnicide die jullie wetenschappers het Antropoceen uitsterven noemen, toegevend dat het wordt veroorzaakt door de levensstijl en activiteiten van jullie Menselijke soort. Deze planetaire ramp waarmee jullie mensen onze thuisplaneet hebben overspoeld, is het cruciale keerpunt dat de evolutie van de Ziel in deze wereld, die we met vele levensvormen delen, in gevaar kan brengen of zelfs kan afbreken.

Tenzij jullie collectieve bewustzijn terugkeert naar een vreedzame spirituele beschaving van de Ziel, zouden jullie er ook een kunnen worden op een lange lijst van uitgestorven soorten die zichzelf of hun planeet hebben vernietigd. Die mislukte zielenevolutie-experimenten en het uitsterven van werelden gebeuren vaker dan we je kunnen vertellen. Om deze redenen maken onze Sterrenoudsten en mijn volk, jullie Oudere Broeder, zich zorgen om jullie Ziel. Jullie spirituele evolutionaire proces, hoewel van korter bestaan dan het onze of de hunne, is voor ons, evenals voor hen, van het grootste belang, omdat we er vanaf het begin, bij jullie conceptie, aan hebben meegeholpen.

Het is ook van kapitaal belang voor alle andere levensvormen op deze thuisplaneet, wiens lot nauw verbonden is met die van jullie en vaak afhangt van de uitkomst ervan. Interraciaal vreedzame, spirituele relaties beginnen met het incarneren van het bewustzijn van de andere levensvormen in jullie nabije omgevingen op jullie thuisplaneet. Ze zijn altijd aanwezig voor ieder van jullie. Dieren, planten en stenen zijn ook bewuste voelende volkeren die van nature zieletelepathie begrijpen, een psychische gave waarmee jullie zieners zich met hen verbonden hebben gehouden.”

SunBôw

bron: https://sasquatchmessage.com/book-1
vertaling: DeGroteDwaling.com

bron: http://degrotedwaling.com/sasquatch-boodschap-aan-de-mensheid-boek1-18.html