Boodschappen uit de toekomst t.b.v. de menselijke evolutie!
 

De Sasquatch Boodschap aan de Mensheid - Boek 1

17 november 2020, hervertaald 24 februari 2022
leestijd: 5-6 minuten

Hoofdstuk 16

“In de loop der tij­den groei­den, ont­wik­kel­den en di­ver­sifi­eer­den jul­lie be­vol­kin­gen en sa­men­le­vin­gen. In dit pro­ces wer­den di­ver­se reli­gieuze sek­ten en groe­pen ge­vormd, vaak beïn­vloed door de la­gere heren, of later om zich aan te slui­ten bij de groei­ende massa die door hun mach­ten aan hun on­be­schaafd­heid werd onder­worpen, d.m.v. ver­schei­dene mid­delen tot sla­ver­nij. Ze heb­ben vele geloofs­syste­men bedacht of ver­draaid om men­sen mid­dels hun ge­dach­ten en emo­ties te be­heer­sen.

Zoals jullie vandaag de dag nog steeds onder jullie volk kunnen zien d.m.v. religieuze extremisten, veroorzaakt dit soort indoctrinatie om massa’s te beheersen veel verdeeldheid, conflicten, geweld, pijnen en lijden, op een tijd van jullie evolutie waarin jullie collectieve bewustzijn voortkomt uit eeuwen van sektarisme en religieus racisme.

Jullie kunnen in deze tijd ook merken dat sommige fanatieke technocraten met grote snelheid doorgaan met de voortgang van hun transhumanistische agenda, met als doel de biologische evolutie te vervangen door kunstmatig intelligente levensvormen, en het spirituele evolutionaire proces van de Ziel en het bewustzijn uit te roeien. Deze twee extremistische tendensen vormen de belangrijkste bedreigingen voor de continuïteit van jullie spirituele evolutie.

Jullie Menselijk bewustzijn, beperkt door jullie geest die jullie Ziel vertroebelt, is geëvolueerd tot afzonderlijke beschavingen, religies en culturen, die elkaar in de loop van de tijd moesten tegenkomen, vaak botsend als gevolg van wederzijdse misverstanden en ontkoppeling van jullie Ziel. Dit gebeurde zodat jullie verschillende culturen op elkaar konden inwerken en hun spirituele en wetenschappelijke inzichten konden delen, waardoor jullie collectieve bewustzijn een breder spectrum en een duidelijkere kennis van de grote diversiteit en lange geschiedenis van jullie Mensen konden krijgen. Jullie moesten rassen en geloofsovertuigingen ervaren om de menselijke soort volledig te begrijpen.

Op een vergelijkbare manier is de volgende reuzensprong in de evolutie van jullie Menselijk bewustzijn het weten en het begrijpen dat jullie Menselijke visie op het Allerhoogste Goddelijke wordt beperkt door jullie mentale waarnemingen, en dat veel soorten Sterrenoudsten andere, en vaak hogere spirituele en wetenschappelijke wijsheid bezitten die ze mogen delen en die zeer gunstig zou kunnen zijn voor jullie Zielenevolutie. Net zoals veel verschillende van jullie culturen hun spirituele en wetenschappelijke inzichten deelden toen ze elkaar ontmoetten, om jullie soort een planetair totaalbeeld en bewustzijn te geven in deze fase van jullie evolutionaire pad, moet jullie Menselijke soort zich nu opnieuw verbinden met Sterrenoudsten en andere spiritueel ontwikkelde intelligente soorten zoals de mijne, zodat ze aan de kennis uit hun eigen ervaring die van andere soorten kunnen toevoegen. Het zien van het Omniversum door het perspectief van mijn volk heeft het spectrum van jullie waarnemingen al verbreed en jullie spirituele begrip van het grotere evolutieproces van jullie Ziel vergroot.

In de Raad van Sterrenoudsten, die op één lijn staat met de Kosmische Orde, zijn er vele hoogontwikkelde spirituele meesters uit vele werelden, die hun gecombineerde wijsheid delen met hun verenigd collectieve bewustzijn. Het is niet nodig dat een van hen anderen probeert te overtuigen of te bekeren tot de inzichten die door de ervaringen van hun respectieve evoluties worden geboden. Ze kennen en begrijpen allemaal dezelfde essentiële waarheden. Deze universele waarheden resoneren in zielen met het noodzakelijke niveau van bewustzijn om ze te begrijpen. Maar een deel van de spirituele kennis van de Sterrenoudsten gaat jullie huidige begripsniveau te boven.

De universele taal die ze gebruiken is telepathie, waardoor het lezen van de ziel, gemeenschap en spirituele empathie mogelijk zijn. Het is de belangrijkste vorm van communicatie tussen de soorten, die volledige eerlijkheid en totale transparantie vereist. Communicatie op dit spirituele en psychische niveau is de beste manier om de verzamelde zielen te verbinden, hen te verenigen in een collectief bewustzijn dat elk deel machtigt, om vreedzame spirituele relaties binnen elke soort voort te zetten, evenals op de interraciale-, intergalactische- en interdimensionale niveaus.”

SunBôw

bron: https://sasquatchmessage.com/book-1
vertaling: DeGroteDwaling.com

bron: http://degrotedwaling.com/sasquatch-boodschap-aan-de-mensheid-boek1-16.html