Boodschappen uit de toekomst t.b.v. de menselijke evolutie!
 

De Sasquatch Boodschap aan de Mensheid - Boek 1

16 november 2020
leestijd: 5-7 minuten

Hoofdstuk 15

“Terwijl je geest je in de loop der tijd heeft los­ge­maakt van je Ziel, en je in het ma­teriële 3D-rijk heeft op­ge­slo­ten, onder de druk van de on­be­schaafd­heid die onze thuis­planeet tot slaaf maakt, heb­ben jul­lie de spi­ri­tuele en weten­schap­pe­lijke wijs­heid van el­kaar ge­schei­den, waar­door ze bei­den on­vol­ledig zijn en de twee ex­treme tegen­polen nog verder van elke waar­heid ver­wij­derd zijn. Bin­nen dit ka­der van jul­lie be­perk­te spi­ri­tuele en weten­schap­pe­lijke ken­nis beschrijven sommigen aan de ene kant de schepping van het Universum als een enkele en definitieve daad van God, die zuiver bewustzijn is, dat in een min of meer ver verleden heeft plaatsgevonden, zonder dat er een continu evolutionair proces bij betrokken was.

Deze simplistische uitleg van het uitgestrekte, complexe Omniversum waar we een klein deel van zijn, en van onze rol daarin, biedt vaak als het ultieme einde de onmiddellijke terugkeer van de overleden ziel naar de Ene Universele Schepper Bron, zonder verdere evolutionaire stappen of proces van interdimensionaal opstijgend bewustzijn. De zielen die op deze manier geïnstrueerd worden, missen het nodige begrip en de nodige motivatie om hun spirituele evolutie bewust voort te zetten op dit fysieke vlak, alsook op hogere dimensionale niveaus in het hiernamaals.

Aan de ene kant praten sommigen het Universum goed als een louter materieel willekeurig fenomeen dat wordt geleid door mechanistische regels, of meer recentelijk in het licht van jullie nieuwste ontdekkingen, als een multidimensionaal evolutionair proces waarin bewustzijn en intelligentie zich manifesteren door onvoorspelbare voorvallen, als gevolg van een gunstige chemische omgeving, zonder enig begrip van samenhang en het doel van een grotere Goddelijke Orde of het spirituele bewustzijnsevolutieproces van de reïncarnerende zielen. Deze ideologieën geven geen oorzakelijke verklaring voor het bestaan van de ziel en het evoluerende bewustzijn.

Beide extremistische opvattingen die jullie tegenover elkaar stellen als creationisme en evolutionisme, zijn uiterst beperkt en het houdt je weg van de universele waarheid, die evenwichtig verdeeld is tussen deze twee extreme geloofscodes. De schepping wordt universeel erkend als een Goddelijke daad, die een eeuwig evolutionair proces in de manifestatie van verschillende vormen van leven en bewustzijn inhoudt. Schepping is niet beperkt tot een eerdere eindige gebeurtenis; het omvat ook de voortdurende deelname van bewuste intelligente co-creatie.

Jullie eerste voorouders werden geïnstrueerd door onze Sterrenoudsten en bezaten dit spirituele begrip, met de psychische vermogens die het biedt. Sinds de val van Atlantis, toen jullie Menselijk Volk zich geleidelijk aan losmaakte van hun Ziel en van andere levensvormen, waaronder mijn volk, hielden jullie mensen contact met interdimensionale wezens zoals mijn volk en onze Sterrenoudsten, via een aantal van jullie, als kanalen die begaafd zijn met psychische vermogens, die ze vaak geërfd hebben van een deel van ons DNA in hun genen.

In de oude culturen van jullie inheemse volkeren hebben de individuen die bekend staan als zieners, visionairs of sjamanen, in hoge mate bijgedragen aan het onderhouden van de band tussen jullie volk en de mijne, en met onze Sterrenoudsten. Door de tijd, waarin jullie je ontkoppelden van jullie Zielsverwijding, namen jullie Mensen de neiging aan om de focus van hun geest te beperken tot de fysieke boodschapper en de spirituele boodschap te vergeten.

Al snel hadden jullie bemiddelaars en tolken nodig tussen jullie en de spirituele essentie van het Omniversum en die van jullie eigen Ziel. Ceremoniële plaatsen, rituele objecten en een georganiseerde geestelijkheid of priesters en monniken werden bemiddelaars tussen jullie gecontroleerde geesten en de spirituele intelligentie en mystieke krachten van de wereld. Jullie collectieve bewustzijn werd al snel bekend met de noodzaak voor andere zielen om jullie spirituele taken uit te voeren en verantwoordelijkheid te nemen voor jullie eigen Zielenevolutie. Jullie gaven je intelligentie over aan allerlei entiteiten, van de meest angstaanjagende tot de meest verheven dimensionale niveaus.

Jullie Menselijke Ziel, afgesneden van jullie spirituele essentie en het doel van haar evolutionaire proces, door de controle van jullie geest door de onbeschaafdheid van de lagere heren, schreeuwde om redders en verlossers, een Goddelijke Avatar, een verlichte Boeddha, een gezalfde Messias of een geïnspireerde Profeet te vinden om rijken te overbruggen.”

SunBôw

bron: https://sasquatchmessage.com/book-1
vertaling: DeGroteDwaling.com

bron: http://degrotedwaling.com/sasquatch-boodschap-aan-de-mensheid-boek1-15.html