Boodschappen uit de toekomst t.b.v. de menselijke evolutie!
 

De Grote Dwaling die de mens­heid aan­hangt

13 juli 2020, aangepast 6 februari 2022
totale video afspeeltijd: 09:41
leestijd: 11-14 minuten

DEZE INFORMATIE KAN DOOR MENIGEEN ALS (ZEER) SCHOKKEND WORDEN ERVAREN !

Papilio machaon De mens­heid is al dui­zen­den ja­ren ge­le­den ont­daan van zijn wa­re ver­le­den. Dit is be­wust ge­daan, om­dat zij niet mag we­ten wat er wer­ke­lijk aan de hand is. Er is een val­se ge­schie­de­nis ge­fa­bri­ceerd, waar­in de her­in­ner­in­gen aan Le­murië en At­lan­tis nog maar vaag door­sij­pe­len. Het Bijbelse Scheppingsverhaal moet een nieuw begin aan de huidige wereld geven, en dit maakt deel uit van de grote dwaling die de mensheid aanhangt. Niets is wat het lijkt te zijn, en veel op aarde is slechts in dienst van een onzichtbare kwaadaardige buitenaardse macht. Zie hier de waarheid over buitenaards leven en ontdek hoe de Schepping van de mens werkelijk heeft plaatsgevonden. In de spiritualiteit wordt gesproken over “Het Kwaad” als een macht. Echter, deze buitenaardse macht staat op haar beurt onder controle van een nog hogere onzichtbare macht, wat in feite een cyborgras is, dat van buiten het Universum de controle heeft. Zij hebben de controle over dit Universum dat gecreëerd is binnen een matrix, een universum dat er overigens één is van ontelbare universa. Lees wat de matrix is en wat het doel ervan is om meer hierover te weten te komen. Heden ten dage wordt de waarheid nog door velen ontkend.

De zogenaamde bedenkers van complottheorieën en aanhangers daarvan staan dichter bij de waarheid dan menigeen durft te denken, maar men denkt gemakkelijker dat het mensen betreft met een te ver doorgedreven fantasie dan dat men de evidente waarheid onder ogen durft te zien. Overigens bestaan bedenkers van complottheorieën niet maar ontdekkers van complotten wel, en dat kunnen alleen maar intelligente mensen zijn, want de gewone mens is niet in staat alle verbanden te zien om het complot te kunnen zien. Degenen die complottheorieën naar het rijk der fabelen verwijzen, zijn oftewel niet intelligent genoeg, of zijn bang dat er zaken aan het licht komen die ze liever verborgen willen houden. Toch doet de mens zichzelf tekort door de andere kant op te kijken. Het gaat immers om zijn eigen welzijn, en daarom is het zeer noodzakelijk dat hij gaat onderzoeken wat er nou werkelijk aan de hand is in deze wereld en waarom de maatschappij is zoals ze is. Hij moet de grote dwaling die de mensheid aanhangt gaan ontdekken.
Heden ten dage zijn er steeds meer “complotdenkers”, maar velen willen hier niets van weten. Wij denken dat het juist deze mensen zijn die de mensheid een nieuw tijdperk kunnen binnenleiden. De huidige regeringsleiders zijn blind voor de hogere waarheden, laten zich teveel leiden door adviserende instanties die geïnfiltreerd zijn door het kwaad, en hebben geen eigen inbreng omdat ze gewoonweg de tijd niet hebben om zich te verdiepen in materie die er werkelijk toe doet. Wij kunnen slechts hopen dat zij onze website aandachtig zullen lezen.

De Mens is Slaaf van Bui­ten­aard­se Mach­ten

Er is sprake van een grote dwaling, veroorzaakt door een gewist verleden, en een voortdurende programmering van de mens door buitenaardse machten middels zeer geavanceerde technologie, met slechts één doel: het onderwerpen van de mens en deze daarmee tot slaaf te maken en te houden om in deze wereld voor hun te werken. Er is een gigantisch systeem opgezet op de aarde, bestaande uit vele instanties die min of meer onbewust in dienst staan van die buitenaardse machten. Daartussen zitten ook de overheden die beslissen over de mens! Overheden die bepalen wat de mensen moeten doen! Wie heeft hun dat recht gegeven om te beslissen over de mens, die van nature vrij is?! Wie zijn deze mensen(?) die eenieder verplichten om scholing te volgen en vervolgens voor hun te gaan werken? Wat een idioot systeem waarin maar iedereen moet werken voor het welzijn van de overheersers en zelf voor zijn eigen levensonderhoud moet zorgen. Het zou beter zijn geweest dat alles bekostigd zou worden door degenen voor wie je werkt, ook de scholing en de gezondheidszorg.
Dit systeem is zo opgezet dat de mens gemakkelijk te manipuleren is: degene die niet wil werken krijgt geen inkomen, kan niet meer in zijn eigen levensonderhoud voorzien, en voelt zich dus gedwongen tegen zijn zin toch te werken. Menigeen denkt dat de slavernij bijna uit de wereld verdwenen is maar heeft niet in de gaten er nog steeds middenin te zitten. Dat slavernij tegenwoordig verboden is, lijkt ons een manier van de buitenaardse overheersers om de mens in slaap te sussen door hem te laten geloven dat er geen slavernij bestaat, en dat de mens dus een vrij wezen zou zijn.
Er zijn vele werelden in het universum waar in vrijheid gewerkt wordt, ten dienste van de samenleving, zonder dwang, waarbij iedereen die dat kan zich inzet voor de anderen; en de meesten daar zíjn in staat om te werken, er zijn geen geïnduceerde ziekten zoals op de aarde waardoor mensen gemakkelijker onder controle te houden zijn. Er bestaat geen geld en toch kun je alles krijgen wat je maar wenst. Er bestaat geen monetair systeem met de daaraan inherente mogelijkheid tot manipulatie. Geld is ook de grootste oorzaak van zeer veel vormen van criminaliteit en andere problemen op de aarde. Dat geld belangrijk zou zijn in deze wereld en dat overheden menen alles over ons te zeggen hebben, maken mede deel uit van deze grote dwaling. We zijn er allemaal in gaan geloven dat de wereld zoals die is, de juiste wereld is, maar dat is niet zo!

Video: Zijn we alleen in het Universum?
Link: https://www.youtube.com/watch?v=xPUOBd94_cY
Are we alone in the universe?
Clifford Stone & Robert O. Dean

Bij deze video:
Sergeant Clifford Stone, voormalig UFO-deskundige in het Amerikaanse leger, ontdekte dat de regering van de Verenigde Staten meer weet over het buitenaardse dan ze aan het publiek prijsgeeft, en dat ze zelfs contact heeft met intelligente levensvormen. Ze doet er alles aan om dit geheim te houden, en heeft Stone zelfs bedreigd omdat hij hier openlijk over sprak, en dat allemaal voor de nationale veiligheid. Hij vindt dat de overheid maar eens openbaar moet maken dat we niet alleen zijn in het Universum.
Robert Orel Dean, een voormalig analist van de geheime inlichtingendienst, met toegang tot zeer geheime informatie, onthult zijn ontdekkingen m.b.t. UFO’s. UFO’s en buitenaardsen bestaan, en zijn veel meer dan hij ooit voor mogelijk had gehouden. Ze zijn niet alleen technologisch veel verder dan ons, maar zijn ook nog eens multidimensionaal. Hij is van mening dat de buitenaardsen zich spoedig zullen laten zien, maar de mens is er nog niet klaar voor.

Het Monetaire Systeem is een Mani­pu­la­tie­mid­del

Het monetaire systeem is overduidelijk een manipulatiemiddel wat meteen afgeschaft zou moeten worden. Enige tijd geleden is dit voorstel zelfs geopperd, maar het werd door enkele hooggeplaatste mensen verworpen; overduidelijk willen zij hun machtspositie niet opgeven. Zij smullen van macht over anderen, maar zijn dan ook de grootste marionetten van die buitenaardse wezens, als ze zelf al niet een directe afstammeling daarvan zijn. En het moet gezegd worden dat er verschillende buitenaardse soorten op de aarde rondlopen, onherkenbaar levend tussen de mensen of onder de grond in het geheim werkend met instanties die zichzelf boven de wet plaatsen. Want de wet is er in feite alleen maar om de mensen in het gareel te houden, en iedere militair, politicus en ambtenaar is in feite onbewust een pion in dienst van die overheersers. Tijd voor hen om zich hiervan bewust te worden. Ook de rechterlijke macht dient zich bewust te worden van deze overheersers, want anders beslissen ze mogelijk in hun voordeel en zijn ze mede schuldig aan het in stand houden van de overheersing. De mensen zijn allemaal broeders en zusters van elkaar! Daar moet men niet tegen strijden of over willen heersen! Het is tijd om met zijn allen eensgezind de strijd aan te gaan met de overheersers!
Zij die na het lezen hiervan nog steeds het corrupte systeem blijven steunen zijn niet alleen gewetenloos, maar ook nog eens schuldig aan het ernstig belemmeren van de evolutie van de mensheid. Zij zullen ongetwijfeld een groot negatief karma over zichzelf afroepen; dit geldt ook voor de media die dit systeem promoten, of moeten we zeggen “aanbidden”.
Gelukkig zijn er ook overheidsdienaren die wel wakker worden; lees hier “een ex-ME-er en ex-rechercheur aan het woord…”.

Buitenaardse Controle en Mani­pu­la­tie

De mensen denken vrij te zijn, maar dat is beslist niet het geval. De beste manier om de mens onder controle te houden is door hem te laten denken dat hij alles uit vrije wil doet, dat hij een vrij wezen is. De waarheid is dat de mens al duizenden jaren gemanipuleerd wordt middels diverse religies en spirituele stromingen, welke allen in meer of mindere mate zijn gecorrumpeerd of geïnfiltreerd door deze buitenaardse machten, met slechts één doel: CONTROLE! En dat is nog niet genoeg, want heden ten dage wordt men ook via de mainstream media en onderwijsinstellingen gemanipuleerd. Je krijgt alleen maar dat voorgeschoteld wat je mag weten, dus een beperkt weten, en zelfs dan zijn de dingen nog niet eens altijd waar, zoals bijv. de evolutietheorie van Charles Darwin. De mainstream media vertellen halve waarheden en onwaarheden. Wat er werkelijk aan de hand is in de wereld wordt door deze media verzwegen, want ook zij worden gecontroleerd. En heden ten dage zijn er zoveel onzinnige programma’s op televisie dat je je afvraagt waar dat voor nodig is. MANIPULATIE! De mens krijgt onzinnige zaken voorgeschoteld om zijn aandacht af te leiden van de waarheid; ook alle pleziertjes in de wereld dienen ter afleiding. Hij wordt gevoerd met onwaarheden en onzinnigheden, en men trapt er massaal in! De manipulators willen vooral niet dat de mensen ontdekken wie ze werkelijk zijn, waar ze vandaan komen en hoe de wereld in elkaar zit en oorspronkelijk was! Men blijft de macht buiten zichzelf plaatsen, i.p.v. die in zichzelf te gaan zoeken. Zolang hij het buiten zichzelf zoekt, zal hij na de dood weer in een nieuw en jong lichaam geboren worden en gaat de manipulatie en de dwang verder, want ze hebben werkers nodig en dat zijn de onwetende mensen. Ontwaak of blijf voor altijd de grote dwaling aanhangen!

De Goden zijn Bui­ten­aard­se We­zens die controle hebben

De goden zijn kwaadaardige buitenaardse wezens. De goedaardigen werpen zich niet op als goden, want zij wensen geen enkele controle over de mens uit te oefenen; zij, en wij, zijn er om de mensen te helpen. Zij die wel controle willen uitoefenen hebben zichzelf benoemd tot goden en hebben een leus: “Ora et labora”, oftewel “Bid en werk”. “Gij zult ons aanbidden (en ons daarmee jullie kracht en energie geven) en voor ons werken!” Dat waar aandacht aan geschonken wordt, groeit in kracht en macht! Geloof is een goede manier om de mensen als schapen te leiden. Is de overeenkomst met de heilige geschriften duidelijk? De mens wordt al duizenden jaren misleid!

Er is geen sprake van Na­tuur­lij­ke Evo­lu­tie op Aarde

Het leven hier op aarde is niet door natuurlijke evolutie ontstaan zoals de wetenschappers beweren. De mens is een experiment van buitenaardsen, die niet willen dat dat ontdekt wordt. En als de mens niet voldoet aan de wensen van de scheppers, dan kan ze vernietigd worden. Hoeveel zondvloeden zijn er al geweest?
Het grootste deel van de dieren, planten en mineralen is hier honderden miljoenen jaren geleden gebracht vanuit elders in het universum, en toen was de aarde een bekend centrum waar vele handelaren kwamen, die al dan niet op doorreis waren. Door de vele vernietigingen die er hebben plaatsgevonden door de oorlogen die er met buitenaardse rassen plaatsvonden, moest het leven iedere keer weer opnieuw beginnen. Sommigen van deze vroegere aardbewoners kom je nog tegen, verscholen diep onder de grond, vaak uit angst voor de moordlustige hedendaagse mens.
Lees wat de Sasquatch boodschap aan de mensheid is en ontdek hoe de evolutie werkelijk verlopen is en verneem daarnaast over velerlei zaken als mindcontrol, spiritualiteit, andere dimensies, tijdreizen en materialisaties.

pdf
bron: http://degrotedwaling.com