Boodschappen uit de toekomst t.b.v. de menselijke evolutie!
 

De Sasquatch Boodschap aan de Mensheid - Boek 1

13 maart 2022
leestijd: 5-7 minuten

Hoofdstuk 20

“Dus het is met Ziele-em­pa­thie en spi­ri­tueel be­wust­zijn van Een­heid dat wij nu de be­lang­rijk­ste soor­ten hy­bri­den zul­len be­schrij­ven die wij het bes­te ken­nen, want zij zijn onze Ou­dere Broe­ders ge­weest, die op deze thuis­pla­neet leef­den, eo­nen voor­dat mijn volk dat deed, en die een veel lan­gere evo­lu­tie-er­va­ring heb­ben dan mijn volk en de jouwe. Dit maakt hen op het uni­ver­sele ni­veau op geen en­kele ma­nier be­ter of supe­rieur aan mijn eigen soort hy­bri­den of aan de jouwe, noch maken hun kar­mi­sche keu­zes hen spi­ri­tueel lager of in­feri­eur aan ons.

Een langere ruimte-tijdspanne betekent meer mogelijke uitkomsten van evolutionaire experimenten, met een breder scala aan interraciale relaties die verschillende resultaten opleveren; op het fysieke vlak, door het wijzigen van genetische leefmilieus; op het spirituele vlak, door deel te hebben aan het proces van incarnaties van de zielen. Maar een langere geschiedenis telt ook meer collectieve en voorouderlijke karma’s, die verzameld zijn over eonen, om te helen.

Met andere woorden, de langere evolutieperiode van de Oudere soorten heeft hen voorzien van veel ruimere hoeveelheden ruimte-tijd om de ontwikkeling, de evolutie en het lot van deze thuisplaneet Aarde te beïnvloeden. Het heeft hen in staat gesteld om deel te nemen van vele vormen van interraciale hybridisaties, al dan niet dharmisch. Dus de sporen van hun invloeden en interventies in het lot van deze wereld zijn overal te zien en te voelen.

Of deze ziele-evolutie-experimenten succesvol waren of mislukkingen, voordelig of nadelig voor het collectieve bewustzijn op deze thuisplaneet Aarde, is niet aan ons om te beoordelen; de diepere oorzaken achter het grotere spirituele proces op lange termijn gaan onze beperkte waarnemingen en begrip te boven.

Als je ziet hoe intens en drastisch jullie soort het lot van alle levensvormen op deze thuisplaneet in zo’n korte tijd heeft beïnvloed, vergeleken met de vroeger bestaande soort Ouderen, is het niet gepast voor jullie jonge soort om hun karmische keuzes en gedragingen als inferieur of lager dan die van jullie te beschouwen. Jullie hebben niet de kennis van hun Zielservaring, verkregen door hun onderscheidende evolutionaire paden.

Jullie Mensen hebben deze thuisplaneet opgeëist als hun eigen en exclusieve domein, het bestaansrecht van andere levensvormen en soorten betwistend, hen overmeesterend door de Antropocene omnicide. Met de voortdurende toename van het tempo waarmee uitgeroeid wordt, vaagt jullie soort, de jongste van allemaal, de oudere weg.

Maar jullie zijn er niet in geslaagd Ouderen hybridesoorten zoals de mijne en onze Ouderen hybride verwanten te domineren, die al lang voor jullie soort op deze thuisplaneet hebben geleefd, in regio’s en dimensies die ontoegankelijk zijn voor jullie volk, zonder enige kennis ervan in jullie collectieve bewustzijn. Hoewel deze oude hybride soorten jullie collectieve bewustzijn zijn blijven beïnvloeden en in jullie evolutie hebben ingegrepen, worden ze door jullie volk het meest regelmatig gezien en staan ze bekend als buitenaardse wezens. Om preciezer te zijn, deze oude hybride soorten zijn op deze thuisplaneet ontstaan lang voor onze mensen, en de meeste zijn binnenaardse interdimensionale soorten geworden, die we in de onderwereld zouden kunnen tegenkomen.

Vandaar dat, wanneer wij verwijzen naar de lagere heren en machten, dit niet op een hiërarchische schaal is, maar op een energetische schaal, die de zwaardere dichtheid beschrijft van de dimensionale niveaus waarin zij het meest van de tijd bestaan. De Kosmische Orde wordt gehandhaafd en hersteld door de dharmische praktijken van de Raad van Sterrenoudsten, die altijd mogelijke oplossingen biedt voor het helen van individuele en collectieve karmische banden, schulden en fouten.

Dus de volgende opsomming en bijgaande beschrijving van de oude hybridesoorten die sinds vóór ons op deze thuisplaneet hebben geleefd, is bedoeld om jullie Zielekarma’s beter te begrijpen en te genezen. Deze vorige soorten hybriden waren in chronologische volgorde: de Vis-mensen, de Mier-Mensen, de Hagedis-mensen, de Vogel-mensen, mijn Sasquatch-mensen en tenslotte jullie Mensen.

Elk van deze soortnamen verwijst naar een bredere klasse van soorten, bestaande uit de verschillende vormen ervan in de loop van hun evolutie, door een genetische diversiteit van rassen en hybride subsoorten. Evenzo zijn jullie eigen Mensen de feitelijke genetische resultaten van eeuwenlange kruisingen tussen verschillend DNA van mensachtigen en hybride soorten, en latere etnische groepen, die jullie wetenschap nog niet allemaal heeft ontdekt.”

SunBôw

bron: https://sasquatchmessage.com/book-1
vertaling: DeGroteDwaling.com

bron: http://degrotedwaling.com/sasquatch-boodschap-aan-de-mensheid-boek1-20.html